1. Közben Júdás, a Makkabeus és emberei mellékutakon belopóztak a helységekbe, összehívták a rokonokat, egybegyûjtötték a hûséges zsidókat. Így mintegy nyolcezer férfit szedtek össze.

2. Aztán az Úrhoz könyörögtek, tekintsen le mindenfelõl szorongatott népére, és könyörüljön a templomon is, amelyet az istentelen emberek meggyaláztak.

3. Legyen részvéttel a város iránt, amelyet leromboltak és nemsokára egyenlõvé tesznek a földdel. Hallja meg a hozzá kiáltó vér szavát.

4. Emlékezzék az ártatlan gyermekek igazságtalan meggyilkolására, nevének káromlására.

5. Mihelyt a Makkabeus sereget gyûjtött, a pogány népek nem voltak többé képesek ellenállni neki, mert az Úr haragja irgalomra változott.

6. Váratlanul megtámadta a városokat és a falvakat, és fölgyújtotta õket. Kedvezõ fekvésû helyekre vonult, és súlyos veszteségeket okozott az ellenségnek.

7. Többnyire az éjszakát választotta ilyen rajtaütésekre. Így mindenfelé elterjedt bátorságának híre.

8. Amikor Fülöp látta, hogy ez a hõs rövid idõ alatt eredményeket ér el, és vállalkozásait egyre több szerencse kíséri, írt Cöle-Szíria és Fönícia helytartójának, Ptolemeusznak, hogy támogassa a király ügyét.

9. Ez nyomban elküldte egyik legfõbb bizalmasát, Patroklosz fiát, Nikanort, egy nem kevesebb mint húszezer, különféle országból toborzott férfiból álló seregnek az élén azzal a megbízatással, hogy irtsa ki Júdea egész népét. A tapasztalt harcost, Gorgiászt adta mellé hadvezérnek.

10. Nikanor azt tervezte, hogy azt a 2000 talentum adót, amellyel a király a rómaiaknak tartozott, úgy teremti majd elõ, hogy eladja a zsidó foglyokat.

11. Haladéktalanul üzent a tengerparti városoknak, és felszólította õket, vásároljanak zsidó rabszolgákat. Kilencvenet ígért nekik egy talentumért. Nem sejtette a büntetést, amelyet a Mindenható nemsokára kiró rá.

12. Júdás hírét vette Nikanor felvonulásának. Amikor a sereg közeledtét közölte az övéivel,

13. azok, akik nem voltak elég szilárdak, továbbá, akik nem bíztak Isten igazságosságában, szétszéledtek.

14. A többiek azonban eladták, amijük még volt, és az Úrhoz folyamodtak, szabadítsa meg õket, hisz az istentelen Nikanor máris eladta õket, mielõtt még az ütközetre sor került volna.

15. Ha értük nem is teszi meg, tegye meg az atyáikkal kötött szövetségre és arra a fönséges és magasztos névre való tekintettel, amelyet viselnek.

16. A Makkabeus maga köré gyûjtötte embereit - összesen hatezren voltak -, és bátorította õket, ne féljenek ellenségeiktõl, és ne rettegjenek a pogányok még oly hatalmas sokaságától sem, mert igazságtalanul támadják õket. Harcoljanak bátran,

17. és mindig tartsák szem elõtt a szent hely ellen elkövetett gyalázatot és erõszakot, a meggyalázott város leigázását, valamint a hagyományok felforgatását.

18. Azt mondta: "Azok fegyvereikben és esztelen vállalkozásaikban bizakodnak, mi azonban a Mindenható Istenben, aki ellenségeinket, sõt az egész világot is egyetlen szempillantás alatt elpusztíthatja."

19. Emlékeztette õket arra, hogyan segített õseik idejében, s mint veszett oda a Szancherib száznyolcvanötezer embere,

20. továbbá a galaták ellen Babiloniában vívott csatára, ahol mindössze nyolcezer zsidó szállt harcba és négyezer macedóniai. Jóllehet a macedóniaiakat erõsen szorongatták, a nyolcezer (zsidó) az ég segítségével százhúszezer férfit megsemmisített, és gazdag zsákmányra tett szert.

21. Így bátorságot öntött beléjük, úgyhogy készen voltak rá, hogy a törvényekért és a hazáért meghaljanak. (Aztán négy csapatra osztotta seregét.)

22. A csapatok élére testvéreit, Simont, Jánost és Jonatánt állította; ezerötszáz férfit rendelt mindegyikük alá.

23. Ezdriást megbízta, olvassa fel a szent könyvet. Aztán kiadta a jelszót: "Isten segítségével!" Maga az elsõ csapatot vezette, és Nikanorra támadt.

24. Mivel a Mindenható mellettük volt a küzdelemben, több mint kilencezret lekaszaboltak az ellenségbõl, és Nikanor seregének nagyobb részét megsebesítették, megcsonkították és menekülésre kényszerítették.

25. Azoknak, akik el akarták õket adni, zsákmányul ejtették a pénzüket. Egy darabig üldözték õket, aztán visszafordultak, mert kevés volt az idõ.

26. Ugyanis épp szombat elõtti nap volt, így az üldözést nem folytathatták.

27. Összeszedték az ellenség fegyvereit, és magukkal vitték a zsákmányt. Aztán megünnepelték a szombatot. Hangosan dicsõítették és magasztalták az Urat, aki egészen addig a napig velük volt, és így jelét adta irántuk való irgalmának.

28. A szombat elmúltával részt adtak a sebesülteknek, az özvegyeknek és az árváknak a zsákmányból. A maradékot pedig szétosztották maguk és gyermekeik között.

29. Amikor ezt elvégezték, közösen imádkoztak, és arra kérték az irgalmas Urat, engesztelõdjék ki teljesen szolgáival.

30. Megvívtak Timóteus és Bakchidesz embereivel is. Több mint húszezret megöltek közülük, és erõs várakat kerítettek hatalmukba. A gazdag zsákmányt egyenlõ arányban osztották szét maguk, továbbá az áldozatok, valamint az özvegyek, az árvák és az öregek között.

31. A fegyvereiket gondosan összeszedték és megfelelõ helyen elraktározták, a többi zsákmányt meg magukkal vitték Jeruzsálembe.

32. Timóteus környezetébõl az õrség vezetõjét is megölték, ezt az elvetemült embert, aki annyi bajt hozott a zsidókra.

33. Otthon meg a gyõzelmi ünnepen elégették azokat az embereket, akik a szent kapukat felgyújtották, majd Kalliszthenésszel egy kis házba menekültek. Így elnyerték istentelenségük méltó bérét.

34. A fõ-fõ gonosztevõt, Nikanort, aki ezer kereskedõt összecsõdített, hogy vegyék meg a zsidókat, azok az emberek, akiket oly kevésbe vett,

35. az Úr segítségével megalázták. Kénytelen volt levetni pompás öltözékét, és mint valami szökött rabszolga, egyedül menekült - végig az országon - Antiochiába, serege pusztulásán mélyen megrendülve.

36. Arra vállalkozott, hogy a Jeruzsálemben ejtendõ foglyok árából kifizeti az adót a rómaiaknak, s most kénytelen volt bevallani, hogy a zsidóknak a harcban volt egy védelmezõjük, s hogy a zsidók azért voltak sebezhetetlenek, mert annak törvényeit megtartották.

“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina