1. József ráborult atyjára, sírt fölötte és megcsókolta.

2. Azután József megparancsolta a szolgálatában álló orvosoknak, hogy balzsamozzák be atyját. Az orvosok bebalzsamozták Izraelt,

3. s ezzel negyven nap telt el. Ennyi idõt vett igénybe a balzsamozás. Az egyiptomiak 70 napos gyászt tartottak.

4. A gyászidõ leteltével József így szólt a fáraó környezetéhez: "Ha kegyelmet találtam szemetekben, szóljatok érdekemben a fáraónál.

5. Atyám esküt vett ki tõlem és azt mondta: "Nézd, nekem meg kell halnom. Temessetek el saját sírboltomban Kánaán földjén, amelyet ott készítettem." Most tehát fel szeretnénk oda menni, hogy eltemessem atyámat, azután ismét visszatérek."

6. A fáraó ezt válaszolta: "Menj fel, temesd el atyádat, ahogy megesketett."

7. József tehát elment, hogy eltemesse atyját, vele mentek a fáraó szolgái, házának tisztviselõi, Egyiptom földjének minden méltósága,

8. továbbá József minden hozzátartozója, testvérei és atyjának egész belsõ személyzete. Csak a gyermekeket, a juhokat és marhákat hagyták hátra Gósen földjén.

9. Szekerek és lovasok is kísérték õket, így a menet igen nagy volt.

10. Amikor Góren-ha-Atadhoz értek, a Jordánon túlra, nagy ünnepi gyászszertartást tartottak. Hét napig tartó gyászünnepséget rendezett atyjának.

11. Mikor a föld lakói, a kánaániták a Góren-ha-Atad-i gyászünnepélyt látták, így szóltak: "Az egyiptomiaknak nagy gyászünnepük van." Ezért a helyet Abel-Mizrajimnak nevezték el. A Jordánon túl fekszik.

12. Fiai úgy tettek vele, ahogy megparancsolta.

13. Fiai elvitték Kánaán földjére és eltemették a machpelai telek barlangjában, Mamrétól keletre, amelyet Ábrahám a hetita Efrontól vásárolt temetõhelynek.

14. Azután József ismét visszatért Egyiptomba: õ, a testvérei és mindazok, akik eljöttek vele atyja temetésére.

15. József testvérei atyjuk halála után féltek, és így szóltak: "Mi lesz, ha József ellenségesen viselkedik velünk szemben és megtorolja mind a rosszat, amit tettünk vele?"

16. Ezért elküldtek Józsefhez és ezt üzenték: "Atyád halála elõtt meghagyta nekünk,

17. hogy mondjátok Józsefnek: bocsásd meg testvéreid vétkét és bûnét, a rosszat, amit veled tettek. Tehát bocsásd meg atyád Istene szolgáinak vétkét." József sírt az üzenet hallatára.

18. Azután testvérei maguk mentek Józsefhez, leborultak elõtte és így szóltak: "Nézd, szolgáid vagyunk."

19. De József így beszélt hozzájuk: "Ne féljetek! Vajon Isten helyettese vagyok én?

20. Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt, hogy megvalósítsa, ami ma van: életben tartson egy nagy népet.

21. Tehát ne féljetek, gondoskodom rólatok és gyermekeitekrõl! Így vigasztalta õket és barátságosan beszélt hozzájuk.

22. József Egyiptomban maradt: õ és atyja házanépe. József 110 esztendõs lett.

23. József meglátta Efraim dédunokáit, Manassze fiának, Machirnak a fiai is József térdén születtek.

24. József meghagyta testvéreinek: "Én meghalok. Isten majd meglátogat benneteket és visszavezet ebbõl az országból arra a földre, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel megígért."

25. Azután megeskette Izrael fiait: "Ha majd Isten meglátogat benneteket, vigyétek el csontjaimat magatokkal!"

26. József 110 éves korában halt meg. Bebalzsamozták és Egyiptomban koporsóba helyezték.

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina