1. (Az eszrachita Etán tanítókölteménye.)

2. Az Úr kegyelmérõl énekelek örökkön-örökké. Hûségedet hirdeti ajkam minden nemzedéken át.

3. Így szóltam ugyanis: Kegyelmed alapját örökre megvetetted a szövetségben, hûségedet megszilárdítottad a mennyben.

4. "Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak:

5. nemzetségedet minden idõkre alapítom, trónodat minden nemzedékre megszilárdítom."

6. Az egek dicsõítik csodáidat, Uram, a szentek közössége áldja hûségedet.

7. Hiszen ki olyan a felhõk közt, mint az Úr, az istenek fiai közül ki hasonlít hozzá?

8. Isten hatalmas a szentek tanácsában, nagy és félelmetes minden fölött, ami körötte van.

9. Seregek Ura! Ki olyan, mint te? Hatalmas az Úr, hûsége körülvesz téged.

10. Te parancsolsz a háborgó tengernek, tobzódó hullámait megfékezed,

11. Rachabot átszúrtad és eltiportad, ellenségeidet szétverte karod ereje.

12. Tied az ég és tied a föld, a földkerekség minden bõsége, hiszen te alkottad.

13. Észak és Dél a te mûved, a Tábor és a Hermon téged dicsõít.

14. Karodban hatalom van, kezed erõs, jobbod fölemelve.

15. Trónod igazságon és jogon nyugszik, elõtted kegyelem és hûség menetel.

16. Boldog a nép, amely ünnepelhet, és arcod fényében járhat, Uram!

17. Mindvégig örülnek nevednek, ujjonganak igazságosságod miatt.

18. Hisz te vagy hatalmuk fénye, kegyelmedbõl emeljük föl fejünk.

19. Pajzsunk az Úré, Izrael Szentjéé, a mi Királyunké.

20. Egykor látomásban beszéltél, s így szóltál szentjeidhez: "Egy erõsre tettem a koronát, fölemeltem, akit kiválasztottam a népbõl.

21. Kiválasztottam szolgámat, Dávidot, szent olajommal fölkentem,

22. hogy kezem mindig segítse és karom erõt öntsön belé.

23. Nehogy rászedje ellenfele, s a gonosz hatalmaskodjék fölötte.

24. Nem, szétzúzom elõtte ellenségeit, és akik gyûlölik, azokat megverem.

25. Hûségem és kegyelmem kíséri majd, nevemben fölemeli fejét.

26. Kezét kinyújtom a tengerig, jobbját kiterjesztem a folyamokig.

27. Így szólít majd engem: Atyám vagy, Istenem és üdvöm sziklája!

28. Én pedig elsõszülöttemmé teszem, nagyobbá a föld minden uránál.

29. Örökre megõrzöm számára kegyelmem, szövetségem vele nem szûnik meg.

30. Nemzetségét megtartom mindvégig, s trónja olyan lesz, mint az ég napjai.

31. Ha fiai nem tartják többé törvényemet, és nem élnek parancsaim szerint,

32. ha megszegik rendelkezéseim, s nem követik útmutatásomat,

33. vesszõvel büntetem vétküket, és ostorral minden bûnüket.

34. De kegyelmem nem vonom meg tõle, s nem tagadom meg tõle hûségemet.

35. Szövetségemet nem szegem meg, ajkam szózatát nem másítom meg.

36. Ahogyan szent vagyok s ahogy megesküdtem, Dávidnak hazudni biztosan nem fogok.

37. Nemzetsége örökre megmarad, trónja elõttem lesz, miként a nap.

38. S mint a hold, amely mindig megmarad, mint hûséges tanú a felhõk között."

39. Most azonban eltaszítottad, elvetetted, s erõsen haragszol fölkentedre.

40. A szolgáddal kötött szövetséget félredobtad, koronáját pedig megaláztad.

41. Falait mind leromboltad, romhalmazzá tetted várait.

42. Kifosztották, akik az úton arra mentek, gúny tárgya lett a szomszédok elõtt.

43. Ellenségeinek karját fölemelted, örömet szereztél minden ellenfélnek.

44. Kardjának élét kicsorbítottad, nem álltál többé mellette a harcban.

45. Dicsõséges jogarát hagytad lekonyulni, trónját a földre döntötted.

46. Megrövidítetted ifjúsága napjait, õt magát meg szégyennel töltötted el.

47. Meddig, Uram? Örökre el akarsz rejtõzni? Haragod úgy ég majd, mint a tûz?

48. Emlékezzél arra, hogy milyen az életem, milyen mulandónak alkottad az embert!

49. Hol van egy élõ is, aki nem lát halált, aki az alvilág markától megmenthetné lelkét?

50. Hol vannak, én Uram, régi kegyeid, ahogy hûségedben Dávidnak esküt tettél?

51. Emlékezzél, Uram, szolgáid gyalázatára: a népek minden gyûlöletét el kell viselnem.

52. Hisz ellenségeid ócsárolnak minket, Uram, s kigúnyolják fölkented nyomait.

53. Legyen áldott az Úr örökké! Úgy legyen! Úgy legyen!

“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina