1. eishlqon eiV khpon mou adelfh mou numfh etrughsa smurnan mou meta arwmatwn mou efagon arton mou meta melitoV mou epion oinon mou meta galaktoV mou fagete plhsioi kai piete kai mequsqhte adelfoi

2. egw kaqeudw kai h kardia mou agrupnei fwnh adelfidou mou krouei epi thn quran anoixon moi adelfh mou h plhsion mou peristera mou teleia mou oti h kefalh mou eplhsqh drosou kai oi bostrucoi mou yekadwn nuktoV

3. exedusamhn ton citwna mou pwV enduswmai auton eniyamhn touV podaV mou pwV molunw autouV

4. adelfidoV mou apesteilen ceira autou apo thV ophV kai h koilia mou eqrohqh ep' auton

5. anesthn egw anoixai tw adelfidw mou ceireV mou estaxan smurnan daktuloi mou smurnan plhrh epi ceiraV tou kleiqrou

6. hnoixa egw tw adelfidw mou adelfidoV mou parhlqen yuch mou exhlqen en logw autou ezhthsa auton kai ouc euron auton ekalesa auton kai ouc uphkousen mou

7. eurosan me oi fulakeV oi kuklounteV en th polei epataxan me etraumatisan me hran to qeristron mou ap' emou fulakeV twn teicewn

8. wrkisa umaV qugatereV ierousalhm en taiV dunamesin kai en taiV iscusesin tou agrou ean eurhte ton adelfidon mou ti apaggeilhte autw oti tetrwmenh agaphV eimi egw

9. ti adelfidoV sou apo adelfidou h kalh en gunaixin ti adelfidoV sou apo adelfidou oti outwV wrkisaV hmaV

10. adelfidoV mou leukoV kai purroV eklelocismenoV apo muriadwn

11. kefalh autou crusion kai faz bostrucoi autou elatai melaneV wV korax

12. ofqalmoi autou wV peristerai epi plhrwmata udatwn lelousmenai en galakti kaqhmenai epi plhrwmata udatwn

13. siagoneV autou wV fialai tou arwmatoV fuousai mureyika ceilh autou krina stazonta smurnan plhrh

14. ceireV autou toreutai crusai peplhrwmenai qarsiV koilia autou puxion elefantinon epi liqou sapfeirou

15. knhmai autou stuloi marmarinoi teqemeliwmenoi epi baseiV crusaV eidoV autou wV libanoV eklektoV wV kedroi

16. farugx autou glukasmoi kai oloV epiqumia outoV adelfidoV mou kai outoV plhsion mou qugatereV ierousalhm

“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina