1. tiV dwh se adelfidon mou qhlazonta mastouV mhtroV mou eurousa se exw filhsw se kai ge ouk exoudenwsousin moi

2. paralhmyomai se eisaxw se eiV oikon mhtroV mou kai eiV tamieion thV sullaboushV me potiw se apo oinou tou mureyikou apo namatoV rown mou

3. euwnumoV autou upo thn kefalhn mou kai h dexia autou perilhmyetai me

4. wrkisa umaV qugatereV ierousalhm en taiV dunamesin kai en taiV iscusesin tou agrou ti egeirhte kai ti exegeirhte thn agaphn ewV an qelhsh

5. tiV auth h anabainousa leleukanqismenh episthrizomenh epi ton adelfidon authV upo mhlon exhgeira se ekei wdinhsen se h mhthr sou ekei wdinhsen se h tekousa sou

6. qeV me wV sfragida epi thn kardian sou wV sfragida epi ton braciona sou oti krataia wV qanatoV agaph sklhroV wV adhV zhloV periptera authV periptera puroV flogeV authV

7. udwr polu ou dunhsetai sbesai thn agaphn kai potamoi ou sugklusousin authn ean dw anhr ton panta bion autou en th agaph exoudenwsei exoudenwsousin auton

8. adelfh hmin mikra kai mastouV ouk ecei ti poihswmen th adelfh hmwn en hmera h ean lalhqh en auth

9. ei teicoV estin oikodomhswmen ep' authn epalxeiV arguraV kai ei qura estin diagraywmen ep' authn sanida kedrinhn

10. egw teicoV kai mastoi mou wV purgoi egw hmhn en ofqalmoiV autou wV euriskousa eirhnhn

11. ampelwn egenhqh tw salwmwn en beelamwn edwken ton ampelwna autou toiV throusin anhr oisei en karpw autou ciliouV arguriou

12. ampelwn mou emoV enwpion mou oi cilioi soi salwmwn kai oi diakosioi toiV throusi ton karpon autou

13. o kaqhmenoV en khpoiV etairoi proseconteV th fwnh sou akoutison me

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina