1. pasaV taV entolaV aV egw entellomai umin shmeron fulaxesqe poiein ina zhte kai poluplasiasqhte kai eiselqhte kai klhronomhshte thn ghn hn kurioV o qeoV umwn wmosen toiV patrasin umwn

2. kai mnhsqhsh pasan thn odon hn hgagen se kurioV o qeoV sou en th erhmw opwV an kakwsh se kai ekpeirash se kai diagnwsqh ta en th kardia sou ei fulaxh taV entolaV autou h ou

3. kai ekakwsen se kai elimagconhsen se kai eywmisen se to manna o ouk eidhsan oi patereV sou ina anaggeilh soi oti ouk ep' artw monw zhsetai o anqrwpoV all' epi panti rhmati tw ekporeuomenw dia stomatoV qeou zhsetai o anqrwpoV

4. ta imatia sou ou katetribh apo sou oi podeV sou ouk etulwqhsan idou tessarakonta eth

5. kai gnwsh th kardia sou oti wV ei tiV paideusai anqrwpoV ton uion autou outwV kurioV o qeoV sou paideusei se

6. kai fulaxh taV entolaV kuriou tou qeou sou poreuesqai en taiV odoiV autou kai fobeisqai auton

7. o gar kurioV o qeoV sou eisagei se eiV ghn agaqhn kai pollhn ou ceimarroi udatwn kai phgai abusswn ekporeuomenai dia twn pediwn kai dia twn orewn

8. gh purou kai kriqhV ampeloi sukai roai gh elaiaV elaiou kai melitoV

9. gh ef' hV ou meta ptwceiaV fagh ton arton sou kai ouk endehqhsh ouden ep' authV gh hV oi liqoi sidhroV kai ek twn orewn authV metalleuseiV calkon

10. kai fagh kai emplhsqhsh kai euloghseiV kurion ton qeon sou epi thV ghV thV agaqhV hV edwken soi

11. prosece seautw mh epilaqh kuriou tou qeou sou tou mh fulaxai taV entolaV autou kai ta krimata kai ta dikaiwmata autou osa egw entellomai soi shmeron

12. mh fagwn kai emplhsqeiV kai oikiaV kalaV oikodomhsaV kai katoikhsaV en autaiV

13. kai twn bown sou kai twn probatwn sou plhqunqentwn soi arguriou kai crusiou plhqunqentoV soi kai pantwn oswn soi estai plhqunqentwn soi

14. uywqhV th kardia kai epilaqh kuriou tou qeou sou tou exagagontoV se ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV

15. tou agagontoV se dia thV erhmou thV megalhV kai thV foberaV ekeinhV ou ofiV daknwn kai skorpioV kai diya ou ouk hn udwr tou exagagontoV soi ek petraV akrotomou phghn udatoV

16. tou ywmisantoV se to manna en th erhmw o ouk eidhsan oi patereV sou ina kakwsh se kai ekpeirash se kai eu se poihsh ep' escatwn twn hmerwn sou

17. mh eiphV en th kardia sou h iscuV mou kai to kratoV thV ceiroV mou epoihsen moi thn dunamin thn megalhn tauthn

18. kai mnhsqhsh kuriou tou qeou sou oti autoV soi didwsin iscun tou poihsai dunamin kai ina sthsh thn diaqhkhn autou hn wmosen kurioV toiV patrasin sou wV shmeron

19. kai estai ean lhqh epilaqh kuriou tou qeou sou kai poreuqhV opisw qewn eterwn kai latreushV autoiV kai proskunhshV autoiV diamarturomai umin shmeron ton te ouranon kai thn ghn oti apwleia apoleisqe

20. kaqa kai ta loipa eqnh osa kurioV apolluei pro proswpou umwn outwV apoleisqe anq' wn ouk hkousate thV fwnhV kuriou tou qeou umwn

“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina