1. paV gar arciereuV ex anqrwpwn lambanomenoV uper anqrwpwn kaqistatai ta proV ton qeon ina prosferh dwra te kai qusiaV uper amartiwn

2. metriopaqein dunamenoV toiV agnoousin kai planwmenoiV epei kai autoV perikeitai asqeneian

3. kai dia tauthn ofeilei kaqwV peri tou laou outwV kai peri eautou prosferein uper amartiwn

4. kai ouc eautw tiV lambanei thn timhn alla o kaloumenoV upo tou qeou kaqaper kai o aarwn

5. outwV kai o cristoV ouc eauton edoxasen genhqhnai arcierea all o lalhsaV proV auton uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se

6. kaqwV kai en eterw legei su iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin melcisedek

7. oV en taiV hmeraiV thV sarkoV autou dehseiV te kai ikethriaV proV ton dunamenon swzein auton ek qanatou meta kraughV iscuraV kai dakruwn prosenegkaV kai eisakousqeiV apo thV eulabeiaV

8. kaiper wn uioV emaqen af wn epaqen thn upakohn

9. kai teleiwqeiV egeneto toiV upakouousin autw pasin aitioV swthriaV aiwniou

10. prosagoreuqeiV upo tou qeou arciereuV kata thn taxin melcisedek

11. peri ou poluV hmin o logoV kai dusermhneutoV legein epei nwqroi gegonate taiV akoaiV

12. kai gar ofeilonteV einai didaskaloi dia ton cronon palin creian ecete tou didaskein umaV tina ta stoiceia thV archV twn logiwn tou qeou kai gegonate creian econteV galaktoV kai ou stereaV trofhV

13. paV gar o metecwn galaktoV apeiroV logou dikaiosunhV nhpioV gar estin

14. teleiwn de estin h sterea trofh twn dia thn exin ta aisqhthria gegumnasmena econtwn proV diakrisin kalou te kai kakou

“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina