1. kefalaion de epi toiV legomenoiV toiouton ecomen arcierea oV ekaqisen en dexia tou qronou thV megalwsunhV en toiV ouranoiV

2. twn agiwn leitourgoV kai thV skhnhV thV alhqinhV hn ephxen o kurioV kai ouk anqrwpoV

3. paV gar arciereuV eiV to prosferein dwra te kai qusiaV kaqistatai oqen anagkaion ecein ti kai touton o prosenegkh

4. ei men gar hn epi ghV oud an hn iereuV ontwn twn ierewn twn prosferontwn kata ton nomon ta dwra

5. oitineV upodeigmati kai skia latreuousin twn epouraniwn kaqwV kecrhmatistai mwshV mellwn epitelein thn skhnhn ora gar fhsin poihshV panta kata ton tupon ton deicqenta soi en tw orei

6. nuni de diaforwteraV teteucen leitourgiaV osw kai kreittonoV estin diaqhkhV mesithV htiV epi kreittosin epaggeliaiV nenomoqethtai

7. ei gar h prwth ekeinh hn amemptoV ouk an deuteraV ezhteito topoV

8. memfomenoV gar autoiV legei idou hmerai ercontai legei kurioV kai suntelesw epi ton oikon israhl kai epi ton oikon iouda diaqhkhn kainhn

9. ou kata thn diaqhkhn hn epoihsa toiV patrasin autwn en hmera epilabomenou mou thV ceiroV autwn exagagein autouV ek ghV aiguptou oti autoi ouk enemeinan en th diaqhkh mou kagw hmelhsa autwn legei kurioV

10. oti auth h diaqhkh hn diaqhsomai tw oikw israhl meta taV hmeraV ekeinaV legei kurioV didouV nomouV mou eiV thn dianoian autwn kai epi kardiaV autwn epigrayw autouV kai esomai autoiV eiV qeon kai autoi esontai moi eiV laon

11. kai ou mh didaxwsin ekastoV ton plhsion autou kai ekastoV ton adelfon autou legwn gnwqi ton kurion oti panteV eidhsousin me apo mikrou autwn ewV megalou autwn

12. oti ilewV esomai taiV adikiaiV autwn kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqw eti

13. en tw legein kainhn pepalaiwken thn prwthn to de palaioumenon kai ghraskon egguV afanismou

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina