1. kai toiV uioiV aarwn diaireseiV uioi aarwn nadab kai abioud eleazar kai iqamar

2. kai apeqanen nadab kai abioud enantion tou patroV autwn kai uioi ouk hsan autoiV kai ierateusen eleazar kai iqamar uioi aarwn

3. kai dieilen autouV dauid kai sadwk ek twn uiwn eleazar kai acimelec ek twn uiwn iqamar kata thn episkeyin autwn kata thn leitourgian autwn kat' oikouV patriwn autwn

4. kai eureqhsan uioi eleazar pleiouV eiV arcontaV twn dunatwn para touV uiouV iqamar kai dieilen autouV toiV uioiV eleazar arcontaV eiV oikouV patriwn ex kai deka kai toiV uioiV iqamar oktw kat' oikouV patriwn

5. kai dieilen autouV kata klhrouV toutouV proV toutouV oti hsan arconteV twn agiwn kai arconteV kuriou en toiV uioiV eleazar kai en toiV uioiV iqamar

6. kai egrayen autouV samaiaV uioV naqanahl o grammateuV ek tou leui katenanti tou basilewV kai twn arcontwn kai sadwk o iereuV kai acimelec uioV abiaqar kai arconteV twn patriwn twn ierewn kai twn leuitwn oikou patriaV eiV eiV tw eleazar kai eiV eiV tw iqamar

7. kai exhlqen o klhroV o prwtoV tw iarib tw ideia o deuteroV

8. tw carhm o tritoV tw sewrim o tetartoV

9. tw melcia o pemptoV tw miamin o ektoV

10. tw kwV o ebdomoV tw abia o ogdooV

11. tw ihsou o enatoV tw secenia o dekatoV

12. tw eliasib o endekatoV tw iakim o dwdekatoV

13. tw occoffa o triskaidekatoV tw isbaal o tessareskaidekatoV

14. tw belga o pentekaidekatoV tw emmhr o ekkaidekatoV

15. tw chzir o eptakaidekatoV tw afessh o oktwkaidekatoV

16. tw fetaia o enneakaidekatoV tw ezekhl o eikostoV

17. tw iacin o eiV kai eikostoV tw gamoul o deuteroV kai eikostoV

18. tw dalaia o tritoV kai eikostoV tw maasai o tetartoV kai eikostoV

19. auth h episkeyiV autwn kata thn leitourgian autwn tou eisporeuesqai eiV oikon kuriou kata thn krisin autwn dia ceiroV aarwn patroV autwn wV eneteilato kurioV o qeoV israhl

20. kai toiV uioiV leui toiV kataloipoiV toiV uioiV ambram soubahl toiV uioiV soubahl iadia

21. tw raabia o arcwn iesiaV

22. kai tw issari salwmwq toiV uioiV salwmwq iaq

23. uioi iediou amadia o deuteroV iazihl o tritoV iokom o tetartoV

24. uioi ozihl mica uioi mica samhr

25. adelfoV mica isia uioi isia zacaria

26. uioi merari mooli kai mousi uioi ozia uioi bonni

27. uioi merari tw ozia uioi autou isoam kai zakcour kai abdi

28. tw mooli eleazar kai iqamar kai apeqanen eleazar kai ouk hsan autw uioi

29. tw kiV uioi tou kiV iramahl

30. kai uioi tou mousi mooli kai eder kai iarimwq outoi uioi twn leuitwn kat' oikouV patriwn autwn

31. kai elabon kai autoi klhrouV kaqwV oi adelfoi autwn uioi aarwn enantion tou basilewV kai sadwk kai acimelec kai arcontwn patriwn twn ierewn kai twn leuitwn patriarcai araab kaqwV oi adelfoi autou oi newteroi

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina