1. uioi leui gedswn kaaq kai merari

2. kai tauta ta onomata twn uiwn gedswn lobeni kai semei

3. uioi kaaq ambram kai issaar cebrwn kai ozihl

4. uioi merari mooli kai omousi kai autai ai patriai tou leui kata patriaV autwn

5. tw gedswn tw lobeni uiw autou ieeq uioV autou zemma uioV autou

6. iwac uioV autou addi uioV autou zara uioV autou ieqri uioV autou

7. uioi kaaq aminadab uioV autou kore uioV autou asir uioV autou

8. elkana uioV autou kai abiasaf uioV autou asir uioV autou

9. qaaq uioV autou ourihl uioV autou ozia uioV autou saoul uioV autou

10. kai uioi elkana amasi kai acimwq

11. elkana uioV autou soufi uioV autou kai naaq uioV autou

12. eliab uioV autou idaer uioV autou elkana uioV autou

13. uioi samouhl o prwtotokoV sani kai abia

14. uioi merari mooli lobeni uioV autou semei uioV autou oza uioV autou

15. somea uioV autou aggia uioV autou asaia uioV autou

16. kai outoi ouV katesthsen dauid epi ceiraV adontwn en oikw kuriou en th katapausei thV kibwtou

17. kai hsan leitourgounteV enantion thV skhnhV oikou marturiou en organoiV ewV ou wkodomhsen salwmwn ton oikon kuriou en ierousalhm kai esthsan kata thn krisin autwn epi taV leitourgiaV autwn

18. kai outoi oi esthkoteV kai oi uioi autwn ek twn uiwn tou kaaq aiman o yaltwdoV uioV iwhl uiou samouhl

19. uiou elkana uiou hdad uiou elihl uiou qie

20. uiou souf uiou elkana uiou meq uiou amasiou

21. uiou elkana uiou iwhl uiou azaria uiou safania

22. uiou qaaq uiou asir uiou abiasaf uiou kore

23. uiou issaar uiou kaaq uiou leui uiou israhl

24. kai adelfoV autou asaf o esthkwV en dexia autou asaf uioV baracia uiou samaa

25. uiou micahl uiou maasia uiou melcia

26. uiou aqani uiou zarai uiou adia

27. uiou aiqan uiou zamma uiou semei

28. uiou hca uiou gedswn uiou leui

29. kai uioi merari adelfou autwn ex aristerwn aiqan uioV kisai uiou abdi uiou malwc

30. uiou asebi uiou amessia uiou celkiou

31. uiou amasai uiou bani uiou semmhr

32. uiou mooli uiou mousi uiou merari uiou leui

33. kai adelfoi autwn kat' oikouV patriwn autwn oi leuitai dedomenoi eiV pasan ergasian leitourgiaV skhnhV oikou tou qeou

34. kai aarwn kai oi uioi autou qumiwnteV epi to qusiasthrion twn olokautwmatwn kai epi to qusiasthrion twn qumiamatwn eiV pasan ergasian agia twn agiwn kai exilaskesqai peri israhl kata panta osa eneteilato mwushV paiV tou qeou

35. kai outoi uioi aarwn eleazar uioV autou fineeV uioV autou abisou uioV autou

36. bwkai uioV autou ozi uioV autou zaraia uioV autou

37. marihl uioV autou amaria uioV autou acitwb uioV autou

38. sadwk uioV autou acimaaV uioV autou

39. kai autai ai katoikiai autwn en taiV kwmaiV autwn en toiV orioiV autwn toiV uioiV aarwn th patria tou kaaqi oti autoiV egeneto o klhroV

40. kai edwkan autoiV thn cebrwn en gh iouda kai ta perisporia authV kuklw authV

41. kai ta pedia thV polewV kai taV kwmaV authV edwkan tw caleb uiw iefonnh

42. kai toiV uioiV aarwn edwkan taV poleiV twn fugadeuthriwn thn cebrwn kai thn lobna kai ta perisporia authV kai thn selna kai ta perisporia authV kai thn esqamw kai ta perisporia authV

43. kai thn ieqqar kai ta perisporia authV kai thn dabir kai ta perisporia authV

44. kai thn asan kai ta perisporia authV kai thn attan kai ta perisporia authV kai thn basamuV kai ta perisporia authV

45. kai ek fulhV beniamin thn gabee kai ta perisporia authV kai thn galemeq kai ta perisporia authV kai thn agcwc kai ta perisporia authV pasai ai poleiV autwn triskaideka poleiV kata patriaV autwn

46. kai toiV uioiV kaaq toiV kataloipoiV ek twn patriwn ek thV fulhV ek tou hmisouV fulhV manassh klhrw poleiV deka

47. kai toiV uioiV gedswn kata patriaV autwn ek fulhV issacar ek fulhV ashr ek fulhV nefqali ek fulhV manassh en th basan poleiV triskaideka

48. kai toiV uioiV merari kata patriaV autwn ek fulhV roubhn ek fulhV gad ek fulhV zaboulwn klhrw poleiV deka duo

49. kai edwkan oi uioi israhl toiV leuitaiV taV poleiV kai ta perisporia autwn

50. kai edwkan en klhrw ek fulhV uiwn iouda kai ek fulhV uiwn sumewn taV poleiV tautaV aV ekalesen autaV ep' onomatoV

51. kai apo twn patriwn uiwn kaaq kai egenonto poleiV twn oriwn autwn ek fulhV efraim

52. kai edwkan autw taV poleiV twn fugadeuthriwn thn sucem kai ta perisporia authV en orei efraim kai thn gazer kai ta perisporia authV

53. kai thn iekmaam kai ta perisporia authV kai thn baiqwrwn kai ta perisporia authV

54. kai thn eglam kai ta perisporia authV kai thn geqremmwn kai ta perisporia authV

55. kai apo tou hmisouV fulhV manassh thn anar kai ta perisporia authV kai thn ieblaam kai ta perisporia authV kata patrian toiV uioiV kaaq toiV kataloipoiV

56. toiV uioiV gedswn apo patriwn hmisouV fulhV manassh thn gwlan ek thV basan kai ta perisporia authV kai thn ashrwq kai ta perisporia authV

57. kai ek fulhV issacar thn kedeV kai ta perisporia authV kai thn deberi kai ta perisporia authV

58. kai thn dabwr kai ta perisporia authV kai thn anam kai ta perisporia authV

59. kai ek fulhV ashr thn masal kai ta perisporia authV kai thn abaran kai ta perisporia authV

60. kai thn ikak kai ta perisporia authV kai thn rowb kai ta perisporia authV

61. kai apo fulhV nefqali thn kedeV en th galilaia kai ta perisporia authV kai thn camwq kai ta perisporia authV kai thn kariaqaim kai ta perisporia authV

62. toiV uioiV merari toiV kataloipoiV ek fulhV zaboulwn thn remmwn kai ta perisporia authV kai thn qaccia kai ta perisporia authV

63. kai ek tou peran tou iordanou iericw kata dusmaV tou iordanou ek fulhV roubhn thn bosor en th erhmw kai ta perisporia authV kai thn iasa kai ta perisporia authV

64. kai thn kadhmwq kai ta perisporia authV kai thn mwfaaq kai ta perisporia authV

65. kai ek fulhV gad thn ramwq galaad kai ta perisporia authV kai thn maanaim kai ta perisporia authV

66. kai thn esebwn kai ta perisporia authV kai thn iazhr kai ta perisporia authV

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina