1. kai o basileuV antiocoV dieporeueto taV epanw cwraV kai hkousen oti estin elumaiV en th persidi poliV endoxoV ploutw arguriw kai crusiw

2. kai to ieron to en auth plousion sfodra kai ekei kalummata crusa kai qwrakeV kai opla a katelipen ekei alexandroV o tou filippou o basileuV o makedwn oV ebasileusen prwtoV en toiV ellhsi

3. kai hlqen kai ezhtei katalabesqai thn polin kai pronomeusai authn kai ouk hdunasqh oti egnwsqh o logoV toiV ek thV polewV

4. kai antesthsan autw eiV polemon kai efugen kai aphren ekeiqen meta luphV megalhV apostreyai eiV babulwna

5. kai hlqen tiV apaggellwn autw eiV thn persida oti tetropwntai ai parembolai ai poreuqeisai eiV ghn iouda

6. kai eporeuqh lusiaV dunamei iscura en prwtoiV kai enetraph apo proswpou autwn kai episcusan oploiV kai dunamei kai skuloiV polloiV oiV elabon apo twn parembolwn wn exekoyan

7. kai kaqeilon to bdelugma o wkodomhsen epi to qusiasthrion to en ierousalhm kai to agiasma kaqwV to proteron ekuklwsan teicesin uyhloiV kai thn baiqsouran polin autou

8. kai egeneto wV hkousen o basileuV touV logouV toutouV eqambhqh kai esaleuqh sfodra kai epesen epi thn koithn kai enepesen eiV arrwstian apo thV luphV oti ouk egeneto autw kaqwV enequmeito

9. kai hn ekei hmeraV pleiouV oti anekainisqh ep' auton luph megalh kai elogisato oti apoqnhskei

10. kai ekalesen pantaV touV filouV autou kai eipen proV autouV afistatai o upnoV apo twn ofqalmwn mou kai sumpeptwka th kardia apo thV merimnhV

11. kai eipa th kardia ewV tinoV qliyewV hlqa kai kludwnoV megalou en w nun eimi oti crhstoV kai agapwmenoV hmhn en th exousia mou

12. nun de mimnhskomai twn kakwn wn epoihsa en ierousalhm kai elabon panta ta skeuh ta argura kai ta crusa ta en auth kai exapesteila exarai touV katoikountaV iouda dia kenhV

13. egnwn oti carin toutwn euren me ta kaka tauta kai idou apollumai luph megalh en gh allotria

14. kai ekalesen filippon ena twn filwn autou kai katesthsen auton epi pashV thV basileiaV autou

15. kai edwken autw to diadhma kai thn stolhn autou kai ton daktulion tou agagein antiocon ton uion autou kai ekqreyai auton tou basileuein

16. kai apeqanen ekei antiocoV o basileuV etouV enatou kai tessarakostou kai ekatostou

17. kai epegnw lusiaV oti teqnhken o basileuV kai katesthsen basileuein antiocon ton uion autou on exeqreyen newteron kai ekalesen to onoma autou eupatwr

18. kai oi ek thV akraV hsan sugkleionteV ton israhl kuklw twn agiwn kai zhtounteV kaka di' olou kai sthrigma toiV eqnesin

19. kai elogisato ioudaV exarai autouV kai exekklhsiase panta ton laon tou perikaqisai ep' autouV

20. kai sunhcqhsan ama kai periekaqisan ep' authn etouV penthkostou kai ekatostou kai epoihsen belostaseiV kai mhcanaV

21. kai exhlqon ex autwn ek tou sugkleismou kai ekollhqhsan autoiV tineV twn asebwn ex israhl

22. kai eporeuqhsan proV ton basilea kai eipon ewV pote ou poihsh krisin kai ekdikhseiV touV adelfouV hmwn

23. hmeiV eudokoumen douleuein tw patri sou kai poreuesqai toiV up' autou legomenoiV kai katakolouqein toiV prostagmasin autou

24. kai periekaqhnto ep' authn oi uioi tou laou hmwn carin toutou kai hllotriounto af' hmwn plhn osoi euriskonto ex hmwn eqanatounto kai ai klhronomiai hmwn dihrpazonto

25. kai ouk ef' hmaV monon exeteinan ceira alla kai epi panta ta oria autwn

26. kai idou parembeblhkasi shmeron epi thn akran en ierousalhm tou katalabesqai authn kai to agiasma kai thn baiqsouran wcurwsan

27. kai ean mh prokatalabh autouV dia tacouV meizona toutwn poihsousin kai ou dunhsh tou katascein autwn

28. kai wrgisqh o basileuV ote hkousen kai sunhgagen pantaV touV filouV autou arcontaV dunamewV autou kai touV epi twn hniwn

29. kai apo basileiwn eterwn kai apo nhswn qalasswn hlqon proV auton dunameiV misqwtai

30. kai hn o ariqmoV twn dunamewn autou ekaton ciliadeV pezwn kai eikosi ciliadeV ippewn kai elefanteV duo kai triakonta eidoteV polemon

31. kai hlqon dia thV idoumaiaV kai parenebalon epi baiqsouran kai epolemhsan hmeraV pollaV kai epoihsan mhcanaV kai exhlqon kai enepurisan autaV puri kai epolemhsan andrwdwV

32. kai aphren ioudaV apo thV akraV kai parenebalen eiV baiqzacaria apenanti thV parembolhV tou basilewV

33. kai wrqrisen o basileuV to prwi kai aphren thn parembolhn en ormhmati authV kata thn odon baiqzacaria kai dieskeuasqhsan ai dunameiV eiV ton polemon kai esalpisan taiV salpigxin

34. kai toiV elefasin edeixan aima stafulhV kai morwn tou parasthsai autouV eiV ton polemon

35. kai dieilon ta qhria eiV taV falaggaV kai paresthsan ekastw elefanti ciliouV andraV teqwrakismenouV en alusidwtoiV kai perikefalaiai calkai epi twn kefalwn autwn kai pentakosia ippoV diatetagmenh ekastw qhriw eklelegmenh

36. outoi pro kairou ou an h to qhrion hsan kai ou ean eporeueto eporeuonto ama ouk afistanto ap' autou

37. kai purgoi xulinoi ep' autouV ocuroi skepazomenoi ef' ekastou qhriou ezwsmenoi ep' autou mhcanaiV kai ef' ekastou andreV dunamewV tessareV oi polemounteV ep' autoiV kai o indoV autou

38. kai thn epiloipon ippon enqen kai enqen esthsen epi ta duo merh thV parembolhV kataseionteV kai katafrassomenoi en taiV falagxin

39. wV de estilben o hlioV epi taV crusaV kai calkaV aspidaV estilben ta orh ap' autwn kai kathugazen wV lampadeV puroV

40. kai exetaqh meroV ti thV parembolhV tou basilewV epi ta uyhla orh kai tineV epi ta tapeina kai hrconto asfalwV kai tetagmenwV

41. kai esaleuonto panteV oi akouonteV fwnhV plhqouV autwn kai odoiporiaV tou plhqouV kai sugkrousmou twn oplwn hn gar h parembolh megalh sfodra kai iscura

42. kai hggisen ioudaV kai h parembolh autou eiV parataxin kai epeson apo thV parembolhV tou basilewV exakosioi andreV

43. kai eiden eleazaroV o auaran en twn qhriwn teqwrakismenon qwraxin basilikoiV kai hn uperagon panta ta qhria kai whqh oti en autw estin o basileuV

44. kai edwken eauton tou swsai ton laon autou kai peripoihsai eautw onoma aiwnion

45. kai epedramen autw qrasei eiV meson thV falaggoV kai eqanatou dexia kai euwnuma kai escizonto ap' autou enqa kai enqa

46. kai eisedu upo ton elefanta kai upeqhken autw kai aneilen auton kai epesen epi thn ghn epanw autou kai apeqanen ekei

47. kai eidon thn iscun thV basileiaV kai to ormhma twn dunamewn kai exeklinan ap' autwn

48. oi de ek thV parembolhV tou basilewV anebainon eiV sunanthsin autwn eiV ierousalhm kai parenebalen o basileuV eiV thn ioudaian kai eiV to oroV siwn

49. kai epoihsen eirhnhn meta twn ek baiqsourwn kai exhlqon ek thV polewV oti ouk hn autoiV ekei diatrofh tou sugkekleisqai en auth oti sabbaton hn th gh

50. kai katelabeto o basileuV thn baiqsouran kai apetaxen ekei frouran threin authn

51. kai parenebalen epi to agiasma hmeraV pollaV kai esthsen ekei belostaseiV kai mhcanaV kai purobola kai liqobola kai skorpidia eiV to ballesqai belh kai sfendonaV

52. kai epoihsan kai autoi mhcanaV proV taV mhcanaV autwn kai epolemhsan hmeraV pollaV

53. brwmata de ouk hn en toiV aggeioiV dia to ebdomon etoV einai kai oi anaswzomenoi eiV thn ioudaian apo twn eqnwn katefagon to upoleimma thV paraqesewV

54. kai upeleifqhsan en toiV agioiV andreV oligoi oti katekrathsen autwn o limoV kai eskorpisqhsan ekastoV eiV ton topon autou

55. kai hkousen lusiaV oti filippoV on katesthsen o basileuV antiocoV eti zwntoV autou ekqreyai antiocon ton uion autou eiV to basileusai auton

56. apestreyen apo thV persidoV kai mhdiaV kai ai dunameiV ai poreuqeisai meta tou basilewV met' autou kai oti zhtei paralabein ta twn pragmatwn

57. kai katespeuden kai epeneusen tou apelqein kai eipen proV ton basilea kai touV hgemonaV thV dunamewV kai touV andraV ekleipomen kaq' hmeran kai h trofh hmin oligh kai o topoV ou paremballomen estin ocuroV kai epikeitai hmin ta thV basileiaV

58. nun oun dwmen dexiaV toiV anqrwpoiV toutoiV kai poihswmen met' autwn eirhnhn kai meta pantoV eqnouV autwn

59. kai sthswmen autoiV tou poreuesqai toiV nomimoiV autwn wV to proteron carin gar twn nomimwn autwn wn dieskedasamen wrgisqhsan kai epoihsan tauta panta

60. kai hresen o logoV enantion tou basilewV kai twn arcontwn kai apesteilen proV autouV eirhneusai kai epedexanto

61. kai wmosen autoiV o basileuV kai oi arconteV epi toutoiV exhlqon ek tou ocurwmatoV

62. kai eishlqen o basileuV eiV oroV siwn kai eiden to ocurwma tou topou kai hqethsen ton orkismon on wmosen kai eneteilato kaqelein to teicoV kukloqen

63. kai aphren kata spoudhn kai apestreyen eiV antioceian kai euren filippon kurieuonta thV polewV kai epolemhsen proV auton kai katelabeto thn polin bia

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina