1. kai ampelwn eiV hn tw nabouqai tw iezrahlith para tw alw acaab basilewV samareiaV

2. kai elalhsen acaab proV nabouqai legwn doV moi ton ampelwna sou kai estai moi eiV khpon lacanwn oti eggiwn outoV tw oikw mou kai dwsw soi ampelwna allon agaqon uper auton ei de areskei enwpion sou dwsw soi argurion antallagma tou ampelwnoV sou toutou kai estai moi eiV khpon lacanwn

3. kai eipen nabouqai proV acaab mh moi genoito para qeou mou dounai klhronomian paterwn mou soi

4. kai egeneto to pneuma acaab tetaragmenon kai ekoimhqh epi thV klinhV autou kai sunekaluyen to prwswpon autou kai ouk efagen arton

5. kai eishlqen iezabel h gunh autou proV auton kai elalhsen proV auton ti to pneuma sou tetaragmenon kai ouk ei su esqiwn arton

6. kai eipen proV authn oti elalhsa proV nabouqai ton iezrahlithn legwn doV moi ton ampelwna sou arguriou ei de boulei dwsw soi ampelwna allon ant' autou kai eipen ou dwsw soi klhronomian paterwn mou

7. kai eipen proV auton iezabel h gunh autou su nun outwV poieiV basilea epi israhl anasthqi fage arton kai sautou genou egw dwsw soi ton ampelwna nabouqai tou iezrahlitou

8. kai egrayen biblion epi tw onomati acaab kai esfragisato th sfragidi autou kai apesteilen to biblion proV touV presbuterouV kai touV eleuqerouV touV katoikountaV meta nabouqai

9. kai egegrapto en toiV biblioiV legwn nhsteusate nhsteian kai kaqisate ton nabouqai en arch tou laou

10. kai egkaqisate duo andraV uiouV paranomwn ex enantiaV autou kai katamarturhsatwsan autou legonteV huloghsen qeon kai basilea kai exagagetwsan auton kai liqobolhsatwsan auton kai apoqanetw

11. kai epoihsan oi andreV thV polewV autou oi presbuteroi kai oi eleuqeroi oi katoikounteV en th polei autou kaqa apesteilen proV autouV iezabel kaqa gegraptai en toiV biblioiV oiV apesteilen proV autouV

12. ekalesan nhsteian kai ekaqisan ton nabouqai en arch tou laou

13. kai hlqon duo andreV uioi paranomwn kai ekaqisan ex enantiaV autou kai katemarturhsan autou legonteV huloghkaV qeon kai basilea kai exhgagon auton exw thV polewV kai eliqobolhsan auton liqoiV kai apeqanen

14. kai apesteilan proV iezabel legonteV leliqobolhtai nabouqai kai teqnhken

15. kai egeneto wV hkousen iezabel kai eipen proV acaab anasta klhronomei ton ampelwna nabouqai tou iezrahlitou oV ouk edwken soi arguriou oti ouk estin nabouqai zwn oti teqnhken

16. kai egeneto wV hkousen acaab oti teqnhken nabouqai o iezrahlithV kai dierrhxen ta imatia eautou kai periebaleto sakkon kai egeneto meta tauta kai anesth kai katebh acaab eiV ton ampelwna nabouqai tou iezrahlitou klhronomhsai auton

17. kai eipen kurioV proV hliou ton qesbithn legwn

18. anasthqi kai katabhqi eiV apanthn acaab basilewV israhl tou en samareia idou outoV en ampelwni nabouqai oti katabebhken ekei klhronomhsai auton

19. kai lalhseiV proV auton legwn tade legei kurioV wV su efoneusaV kai eklhronomhsaV dia touto tade legei kurioV en panti topw w eleixan ai ueV kai oi kuneV to aima nabouqai ekei leixousin oi kuneV to aima sou kai ai pornai lousontai en tw aimati sou

20. kai eipen acaab proV hliou ei eurhkaV me o ecqroV mou kai eipen eurhka dioti mathn peprasai poihsai to ponhron enwpion kuriou parorgisai auton

21. tade legei kurioV idou egw epagw epi se kaka kai ekkausw opisw sou kai exoleqreusw tou acaab ourounta proV toicon kai sunecomenon kai egkataleleimmenon en israhl

22. kai dwsw ton oikon sou wV ton oikon ieroboam uiou nabat kai wV ton oikon baasa uiou acia peri twn parorgismatwn wn parwrgisaV kai exhmarteV ton israhl

23. kai th iezabel elalhsen kurioV legwn oi kuneV katafagontai authn en tw proteicismati iezrael

24. ton teqnhkota tou acaab en th polei fagontai oi kuneV kai ton teqnhkota autou en tw pediw fagontai ta peteina tou ouranou

25. plhn mataiwV acaab wV epraqh poihsai to ponhron enwpion kuriou wV meteqhken auton iezabel h gunh autou

26. kai ebdelucqh sfodra poreuesqai opisw twn bdelugmatwn kata panta a epoihsen o amorraioV on exwleqreusen kurioV apo proswpou uiwn israhl

27. kai uper tou logou wV katenugh acaab apo proswpou tou kuriou kai eporeueto klaiwn kai dierrhxen ton citwna autou kai ezwsato sakkon epi to swma autou kai enhsteusen kai periebaleto sakkon en th hmera h epataxen nabouqai ton iezrahlithn

28. kai egeneto rhma kuriou en ceiri doulou autou hliou peri acaab kai eipen kurioV

29. ewrakaV wV katenugh acaab apo proswpou mou ouk epaxw thn kakian en taiV hmeraiV autou all' en taiV hmeraiV tou uiou autou epaxw thn kakian

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina