1. kai exhlqon panteV oi uioi israhl kai exekklhsiasqh pasa h sunagwgh wV anhr eiV apo dan kai ewV bhrsabee kai gh galaad proV kurion eiV masshfa

2. kai esth to klima pantoV tou laou pasai ai fulai israhl en th ekklhsia tou laou tou qeou tetrakosiai ciliadeV andrwn pezwn spwmenwn romfaian

3. kai hkousan oi uioi beniamin oti anebhsan oi uioi israhl proV kurion eiV masshfa kai eipan oi uioi israhl lalhsate pou egeneto h kakia auth

4. kai apekriqh o anhr o leuithV o anhr thV gunaikoV thV pefoneumenhV kai eipen eiV gabaa thV beniamin hlqon egw kai h pallakh mou katalusai

5. kai anesthsan ep' eme oi andreV oi para thV gabaa kai periekuklwsan ep' eme thn oikian nuktoV kai eme hqelhsan apokteinai kai thn pallakhn mou etapeinwsan kai enepaixan auth kai apeqanen

6. kai epelabomhn thV pallakhV mou kai emelisa authn kai exapesteila en panti oriw klhronomiaV israhl oti epoihsan afrosunhn en tw israhl

7. idou panteV umeiV oi uioi israhl dote eautoiV logon kai boulhn

8. kai anesth paV o laoV wV anhr eiV legwn ouk eiseleusomeqa anhr eiV to skhnwma autou kai ouk ekklinoumen anhr eiV ton oikon autou

9. kai nun touto to rhma o poihsomen th gabaa anabhsomeqa ep' authn en klhrw

10. kai lhmyomeqa deka andraV toiV ekaton kai ekaton toiV cilioiV kai ciliouV toiV murioiV labein episitismon tw law toiV eisporeuomenoiV epitelesai th gabaa tou beniamin kata pasan thn afrosunhn hn epoihsan en israhl

11. kai sunhcqh paV anhr israhl ek twn polewn wV anhr eiV ercomenoi

12. kai exapesteilan ai fulai israhl andraV en pash fulh beniamin legonteV tiV h kakia auth h genomenh en umin

13. kai nun dote touV andraV touV asebeiV touV en gabaa touV uiouV belial kai qanatwsomen autouV kai exaroumen kakian ex israhl kai ouk hqelhsan oi uioi beniamin eisakousai thV fwnhV twn adelfwn autwn twn uiwn israhl

14. kai sunhcqhsan oi uioi beniamin ek twn polewn autwn eiV gabaa exelqein tou polemhsai meta uiwn israhl

15. kai epeskephsan oi uioi beniamin en th hmera ekeinh ek twn polewn eikosi kai pente ciliadeV andrwn spwmenwn romfaian cwriV twn katoikountwn thn gabaa outoi epeskephsan eptakosioi andreV neaniskoi eklektoi

16. amfoterodexioi panteV outoi sfendonhtai ballonteV liqouV proV thn trica kai ou diamartanonteV

17. kai paV anhr israhl epeskephsan cwriV twn uiwn beniamin tetrakosiai ciliadeV andrwn spwmenwn romfaian panteV outoi andreV polemistai

18. kai anesthsan kai anebhsan eiV baiqhl kai ephrwthsan en tw qew kai eipan oi uioi israhl tiV anabhsetai hmin afhgoumenoV polemhsai meta beniamin kai eipen kurioV ioudaV anabhsetai afhgoumenoV

19. kai anesthsan oi uioi israhl kai parenebalon epi thn gabaa

20. kai exhlqen paV anhr israhl eiV polemon meta beniamin kai paretaxanto met' autwn eiV polemon anhr israhl proV thn gabaa

21. kai exhlqon oi uioi beniamin ek thV polewV kai diefqeiran en israhl en th hmera ekeinh duo kai eikosi ciliadaV andrwn epi thn ghn

22. kai eniscusen anhr israhl kai proseqento parataxasqai polemon en tw topw w paretaxanto ekei en th hmera th prwth

23. kai anebhsan oi uioi israhl kai eklausan enwpion kuriou ewV esperaV kai ephrwthsan en kuriw legonteV ei prosqw proseggisai eiV polemon meta beniamin tou adelfou mou kai eipen kurioV anabhte proV auton

24. kai proshlqosan oi uioi israhl proV beniamin en th hmera th deutera

25. kai exhlqen beniamin eiV apanthsin autwn ek thV gabaa en th hmera th deutera kai diefqeiren ek tou laou oktwkaideka ciliadaV andrwn epi thn ghn panteV outoi espasmenoi romfaian

26. kai anebhsan panteV oi uioi israhl kai paV o laoV kai hlqosan eiV baiqhl kai eklausan enanti kuriou kai enhsteusan en th hmera ekeinh kai anhnegkan olokautwmata swthriou enanti kuriou

27. kai ephrwthsan oi uioi israhl en kuriw kai ekei h kibwtoV diaqhkhV kuriou en taiV hmeraiV ekeinaiV

28. kai fineeV uioV eleazar uiou aarwn paresthkwV enwpion authV en taiV hmeraiV ekeinaiV legwn ei prosqw eti exelqein eiV polemon meta uiwn beniamin tou adelfou mou h kopasw kai eipen kurioV anabhte oti aurion paradwsw auton en ceiri sou

29. kai eqhkan oi uioi israhl enedra en th gabaa kuklw

30. kai etaxen israhl proV ton beniamin en th hmera th trith kai paretaxanto proV gabaa kaqwV apax kai apax

31. kai exhlqon oi uioi beniamin eiV apanthsin tou laou kai exeilkusqhsan ek thV polewV kai hrxanto tuptein ek tou laou kaqwV apax kai apax en taiV odoiV h estin mia anabainousa eiV baiqhl kai mia anabainousa eiV gabaa en tw agrw wsei triakonta andraV en tw israhl

32. kai eipan oi uioi beniamin proskoptousin enwpion hmwn kaqwV emprosqen kai oi uioi israhl eipan fugwmen kai ekspaswmen autouV ek thV polewV eiV taV odouV

33. kai paV anhr israhl anesth ek tou topou autou kai paretaxanto en baalqamar kai to enedron israhl epalaien ek tou topou autou apo dusmwn thV gabaa

34. kai paregenonto ex enantiaV thV gabaa deka ciliadeV andrwn eklektwn ek pantoV israhl kai o polemoV ebarunqh kai autoi ouk egnwsan oti afhptai autwn h kakia

35. kai etropwsen kurioV ton beniamin kata proswpon israhl kai diefqeiran oi uioi israhl en tw beniamin en th hmera ekeinh eikosi kai pente ciliadaV kai ekaton andraV panteV outoi spwmenoi romfaian

36. kai eiden beniamin oti tetropwtai kai edwken anhr israhl tw beniamin topon oti hlpisan epi to enedron o etaxan proV thn gabaa

37. kai to enedron wrmhsen kai execuqhsan proV thn gabaa kai eporeuqh to enedron kai epataxan olhn thn polin en stomati romfaiaV

38. kai h suntagh hn andri israhl proV to enedron tou anenegkai autouV purson tou kapnou thV polewV

39. kai anestreyan anhr israhl en tw polemw kai beniamin hrktai tou tuptein traumatiaV en tw andri israhl wsei triakonta andraV oti eipan plhn tropoumenoV tropoutai enantion hmwn kaqwV o polemoV o emprosqen

40. kai o pursoV hrxato anabainein ek thV polewV stuloV kapnou kai epebleyen beniamin opisw autou kai idou anebh sunteleia thV polewV eiV ton ouranon

41. kai anhr israhl apestreyen kai espeusen anhr beniamin kai eiden oti hptai autou h kakia

42. kai eklinan enwpion androV israhl eiV thn odon thV erhmou kai o polemoV katefqasen auton kai oi apo twn polewn diefqeiran auton en mesw autwn

43. kai ekoyan ton beniamin katapausai auton katapausin kai katepathsan auton ewV ex enantiaV thV gabaa apo anatolwn hliou

44. kai epesan ek tou beniamin oktwkaideka ciliadeV andrwn sun pasin toutoiV andreV dunatoi

45. kai exeklinan kai efugon eiV thn erhmon proV thn petran thn remmwn kai ekalamhsanto en taiV odoiV pente ciliadaV andrwn kai prosekollhqhsan opisw autou ewV gadaam kai epataxan ex autwn disciliouV andraV

46. kai egenonto panteV oi peptwkoteV en tw beniamin eikosi kai pente ciliadeV andrwn spwmenwn romfaian en th hmera ekeinh sun pasi toutoiV andreV dunatoi

47. kai exeklinan kai efugon eiV thn erhmon proV thn petran thn remmwn exakosioi andreV kai ekaqisan en th petra remmwn tetramhnon

48. kai anhr israhl apekleisen touV uiouV beniamin kai epataxan autouV en stomati romfaiaV apo polewV exhV ewV kthnouV ewV pantoV tou eureqentoV eiV pasaV taV poleiV kai taV poleiV taV eureqeisaV exapesteilan en puri

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina