1. kai anhr israhl wmosen en masshfa legwn anhr ex hmwn ou dwsei thn qugatera autou tw beniamin eiV gunaika

2. kai paregenonto paV o laoV eiV masshfa kai baiqhl kai ekaqisan ekei ewV esperaV enwpion tou qeou kai ephran thn fwnhn autwn kai eklausan klauqmon megan

3. kai eipan ina ti kurie o qeoV israhl egenhqh auth en tw israhl tou episkephnai shmeron en tw israhl fulhn mian

4. kai egeneto en th epaurion kai wrqrisen o laoV kai wkodomhsan ekei qusiasthrion kai anhnegkan olokautwmata swthriou

5. kai eipan oi uioi israhl tiV o mh anabaV en th ekklhsia ek paswn fulwn israhl proV kurion oti orkoV megaV hn tw mh anabanti proV kurion eiV masshfa legonteV qanatw apoqaneitai

6. kai pareklhqhsan oi uioi israhl peri beniamin tou adelfou autwn kai eipan afhrhtai shmeron fulh mia ex israhl

7. ti poihswmen autoiV toiV upoleifqeisin eiV gunaikaV kai hmeiV wmosamen en kuriw tou mh dounai autoiV apo twn qugaterwn hmwn eiV gunaikaV

8. kai eipan tiV mia twn fulwn israhl htiV ouk anebh proV kurion eiV masshfa kai idou ouk hlqen anhr eiV thn parembolhn apo iabiV galaad eiV thn ekklhsian

9. kai epeskeph o laoV kai idou ouk estin ekei anhr apo twn katoikountwn iabiV galaad

10. kai apesteilan ekei h sunagwgh dwdeka ciliadaV andrwn apo twn uiwn thV dunamewV kai eneteilanto autoiV legonteV poreuqhte kai pataxate pantaV touV katoikountaV iabiV galaad en stomati romfaiaV kai taV gunaikaV kai ton laon

11. kai outoV o logoV on poihsete pan arsenikon kai pasan gunaika ginwskousan koithn arsenoV anaqematieite

12. kai euron apo twn katoikountwn iabiV galaad tetrakosiaV neanidaV parqenouV ai ouk egnwsan andra eiV koithn arsenoV kai hgon autaV eiV thn parembolhn eiV shlw h estin en gh canaan

13. kai apesteilen pasa h sunagwgh kai elalhsan proV beniamin ton en th petra remmwn kai ekalesan autouV eiV eirhnhn

14. kai apestreyen beniamin proV touV uiouV israhl en tw kairw ekeinw kai edwkan autoiV taV gunaikaV aitineV hsan ek twn gunaikwn iabiV galaad kai hresen autoiV outwV

15. kai o laoV pareklhqh tw beniamin oti epoihsen kurioV diakophn en taiV fulaiV israhl

16. kai eipan oi presbuteroi thV sunagwghV ti poihswmen toiV epiloipoiV eiV gunaikaV oti hfanistai ek tou beniamin gunh

17. kai eipan klhronomia diaseswsmenh tw beniamin kai ou mh exaleifqh fulh ex israhl

18. kai hmeiV ou dunhsomeqa dounai autoiV gunaikaV apo twn qugaterwn hmwn oti wmosamen oi uioi israhl legonteV epikataratoV o didouV gunaika tw beniamin

19. kai eipan eorth tw kuriw en shlw af' hmerwn eiV hmeraV h estin apo borra thV baiqhl kat' anatolaV hliou en th odw th anabainoush ek baiqhl eiV sikima kai apo notou tou libanou thV lebwna

20. kai eneteilanto toiV uioiV beniamin legonteV dielqate kai enedreusate en toiV ampelwsin

21. kai oyesqe kai idou wV an exelqwsin ai qugatereV twn katoikountwn shlw en shlw coreusai en coroiV kai exeleusesqe apo twn ampelwnwn kai arpasete anhr eautw gunaika apo twn qugaterwn shlw kai apeleusesqe eiV ghn beniamin

22. kai estai otan elqwsin oi patereV autwn h oi adelfoi autwn krinesqai proV umaV kai eroumen proV autouV elehsate autouV oti ouk elabon anhr gunaika autou en tw polemw ou gar umeiV dedwkate autoiV kata ton kairon eplhmmelhsate

23. kai epoihsan outwV oi uioi beniamin kai elabon gunaikaV kata ton ariqmon autwn apo twn coreuouswn aV dihrpasan kai aphlqon kai apestreyan epi thn klhronomian autwn kai wkodomhsan eautoiV poleiV kai katwkhsan en autaiV

24. kai periepathsan ekeiqen oi uioi israhl en tw kairw ekeinw anhr eiV thn fulhn autou kai eiV thn suggeneian autou kai aphlqon ekeiqen anhr eiV thn klhronomian autou

25. en taiV hmeraiV ekeinaiV ouk hn basileuV en israhl anhr ekastoV to euqeV en ofqalmoiV autou epoiei .

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina