1. kai egeneto logoV kuriou proV micaian ton tou mwrasqi en hmeraiV iwaqam kai acaz kai ezekiou basilewn iouda uper wn eiden peri samareiaV kai peri ierousalhm

“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina