4. kai saleuqhsetai ta orh upokatwqen autou kai ai koiladeV takhsontai wV khroV apo proswpou puroV kai wV udwr kataferomenon en katabasei

“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina