16. kai efulaxaV ta dikaiwmata zambri kai panta ta erga oikou acaab kai eporeuqhte en taiV boulaiV autwn opwV paradw se eiV afanismon kai touV katoikountaV authn eiV surismon kai oneidh lawn lhmyesqe

“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina