1. ofeilomen de hmeiV oi dunatoi ta asqenhmata twn adunatwn bastazein kai mh eautoiV areskein

2. ekastoV gar hmwn tw plhsion aresketw eiV to agaqon proV oikodomhn

3. kai gar o cristoV ouc eautw hresen alla kaqwV gegraptai oi oneidismoi twn oneidizontwn se epepeson ep eme

4. osa gar proegrafh eiV thn hmeteran didaskalian proegrafh ina dia thV upomonhV kai thV paraklhsewV twn grafwn thn elpida ecwmen

5. o de qeoV thV upomonhV kai thV paraklhsewV dwh umin to auto fronein en allhloiV kata criston ihsoun

6. ina omoqumadon en eni stomati doxazhte ton qeon kai patera tou kuriou hmwn ihsou cristou

7. dio proslambanesqe allhlouV kaqwV kai o cristoV proselabeto hmaV eiV doxan qeou

8. legw de ihsoun criston diakonon gegenhsqai peritomhV uper alhqeiaV qeou eiV to bebaiwsai taV epaggeliaV twn paterwn

9. ta de eqnh uper eleouV doxasai ton qeon kaqwV gegraptai dia touto exomologhsomai soi en eqnesin kai tw onomati sou yalw

10. kai palin legei eufranqhte eqnh meta tou laou autou

11. kai palin aineite ton kurion panta ta eqnh kai epainesate auton panteV oi laoi

12. kai palin hsaiaV legei estai h riza tou iessai kai o anistamenoV arcein eqnwn ep autw eqnh elpiousin

13. o de qeoV thV elpidoV plhrwsai umaV pashV caraV kai eirhnhV en tw pisteuein eiV to perisseuein umaV en th elpidi en dunamei pneumatoV agiou

14. pepeismai de adelfoi mou kai autoV egw peri umwn oti kai autoi mestoi este agaqwsunhV peplhrwmenoi pashV gnwsewV dunamenoi kai allhlouV nouqetein

15. tolmhroteron de egraya umin adelfoi apo merouV wV epanamimnhskwn umaV dia thn carin thn doqeisan moi upo tou qeou

16. eiV to einai me leitourgon ihsou cristou eiV ta eqnh ierourgounta to euaggelion tou qeou ina genhtai h prosfora twn eqnwn euprosdektoV hgiasmenh en pneumati agiw

17. ecw oun kauchsin en cristw ihsou ta proV qeon

18. ou gar tolmhsw lalein ti wn ou kateirgasato cristoV di emou eiV upakohn eqnwn logw kai ergw

19. en dunamei shmeiwn kai teratwn en dunamei pneumatoV qeou wste me apo ierousalhm kai kuklw mecri tou illurikou peplhrwkenai to euaggelion tou cristou

20. outwV de filotimoumenon euaggelizesqai ouc opou wnomasqh cristoV ina mh ep allotrion qemelion oikodomw

21. alla kaqwV gegraptai oiV ouk anhggelh peri autou oyontai kai oi ouk akhkoasin sunhsousin

22. dio kai enekoptomhn ta polla tou elqein proV umaV

23. nuni de mhketi topon ecwn en toiV klimasin toutoiV epipoqian de ecwn tou elqein proV umaV apo pollwn etwn

24. wV ean poreuwmai eiV thn spanian eleusomai proV umaV elpizw gar diaporeuomenoV qeasasqai umaV kai uf umwn propemfqhnai ekei ean umwn prwton apo merouV emplhsqw

25. nuni de poreuomai eiV ierousalhm diakonwn toiV agioiV

26. eudokhsan gar makedonia kai acaia koinwnian tina poihsasqai eiV touV ptwcouV twn agiwn twn en ierousalhm

27. eudokhsan gar kai ofeiletai autwn eisin ei gar toiV pneumatikoiV autwn ekoinwnhsan ta eqnh ofeilousin kai en toiV sarkikoiV leitourghsai autoiV

28. touto oun epitelesaV kai sfragisamenoV autoiV ton karpon touton apeleusomai di umwn eiV thn spanian

29. oida de oti ercomenoV proV umaV en plhrwmati eulogiaV tou euaggeliou tou cristou eleusomai

30. parakalw de umaV adelfoi dia tou kuriou hmwn ihsou cristou kai dia thV agaphV tou pneumatoV sunagwnisasqai moi en taiV proseucaiV uper emou proV ton qeon

31. ina rusqw apo twn apeiqountwn en th ioudaia kai ina h diakonia mou h eiV ierousalhm euprosdektoV genhtai toiV agioiV

32. ina en cara elqw proV umaV dia qelhmatoV qeou kai sunanapauswmai umin

33. o de qeoV thV eirhnhV meta pantwn umwn amhn

“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina