1. eiV to teloV eiV sunesin toiV uioiV kore

2. on tropon epipoqei h elafoV epi taV phgaV twn udatwn outwV epipoqei h yuch mou proV se o qeoV

3. ediyhsen h yuch mou proV ton qeon ton zwnta pote hxw kai ofqhsomai tw proswpw tou qeou

4. egenhqh moi ta dakrua mou artoV hmeraV kai nuktoV en tw legesqai moi kaq' ekasthn hmeran pou estin o qeoV sou

5. tauta emnhsqhn kai execea ep' eme thn yuchn mou oti dieleusomai en topw skhnhV qaumasthV ewV tou oikou tou qeou en fwnh agalliasewV kai exomologhsewV hcou eortazontoV

6. ina ti perilupoV ei yuch kai ina ti suntarasseiV me elpison epi ton qeon oti exomologhsomai autw swthrion tou proswpou mou o qeoV mou

7. proV emauton h yuch mou etaracqh dia touto mnhsqhsomai sou ek ghV iordanou kai ermwniim apo orouV mikrou

8. abussoV abusson epikaleitai eiV fwnhn twn katarraktwn sou panteV oi metewrismoi sou kai ta kumata sou ep' eme dihlqon

9. hmeraV enteleitai kurioV to eleoV autou kai nuktoV wdh par' emoi proseuch tw qew thV zwhV mou

10. erw tw qew antilhmptwr mou ei dia ti mou epelaqou ina ti skuqrwpazwn poreuomai en tw ekqlibein ton ecqron mou

11. en tw kataqlasai ta osta mou wneidisan me oi qlibonteV me en tw legein autouV moi kaq' ekasthn hmeran pou estin o qeoV sou

12. ina ti perilupoV ei yuch kai ina ti suntarasseiV me elpison epi ton qeon oti exomologhsomai autw h swthria tou proswpou mou o qeoV mou

“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina