1. tou de ihsou gennhqentoV en bhqleem thV ioudaiaV en hmeraiV hrwdou tou basilewV idou magoi apo anatolwn paregenonto eiV ierosoluma

2. legonteV pou estin o tecqeiV basileuV twn ioudaiwn eidomen gar autou ton astera en th anatolh kai hlqomen proskunhsai autw

3. akousaV de hrwdhV o basileuV etaracqh kai pasa ierosoluma met autou

4. kai sunagagwn pantaV touV arciereiV kai grammateiV tou laou epunqaneto par autwn pou o cristoV gennatai

5. oi de eipon autw en bhqleem thV ioudaiaV outwV gar gegraptai dia tou profhtou

6. kai su bhqleem gh iouda oudamwV elacisth ei en toiV hgemosin iouda ek sou gar exeleusetai hgoumenoV ostiV poimanei ton laon mou ton israhl

7. tote hrwdhV laqra kalesaV touV magouV hkribwsen par autwn ton cronon tou fainomenou asteroV

8. kai pemyaV autouV eiV bhqleem eipen poreuqenteV akribwV exetasate peri tou paidiou epan de eurhte apaggeilate moi opwV kagw elqwn proskunhsw autw

9. oi de akousanteV tou basilewV eporeuqhsan kai idou o asthr on eidon en th anatolh prohgen autouV ewV elqwn esth epanw ou hn to paidion

10. idonteV de ton astera ecarhsan caran megalhn sfodra

11. kai elqonteV eiV thn oikian euron to paidion meta mariaV thV mhtroV autou kai pesonteV prosekunhsan autw kai anoixanteV touV qhsaurouV autwn proshnegkan autw dwra cruson kai libanon kai smurnan

12. kai crhmatisqenteV kat onar mh anakamyai proV hrwdhn di allhV odou anecwrhsan eiV thn cwran autwn

13. anacwrhsantwn de autwn idou aggeloV kuriou fainetai kat onar tw iwshf legwn egerqeiV paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai feuge eiV aigupton kai isqi ekei ewV an eipw soi mellei gar hrwdhV zhtein to paidion tou apolesai auto

14. o de egerqeiV parelaben to paidion kai thn mhtera autou nuktoV kai anecwrhsen eiV aigupton

15. kai hn ekei ewV thV teleuthV hrwdou ina plhrwqh to rhqen upo tou kuriou dia tou profhtou legontoV ex aiguptou ekalesa ton uion mou

16. tote hrwdhV idwn oti enepaicqh upo twn magwn equmwqh lian kai aposteilaV aneilen pantaV touV paidaV touV en bhqleem kai en pasin toiV orioiV authV apo dietouV kai katwterw kata ton cronon on hkribwsen para twn magwn

17. tote eplhrwqh to rhqen upo ieremiou tou profhtou legontoV

18. fwnh en rama hkousqh qrhnoV kai klauqmoV kai odurmoV poluV rachl klaiousa ta tekna authV kai ouk hqelen paraklhqhnai oti ouk eisin

19. teleuthsantoV de tou hrwdou idou aggeloV kuriou kat onar fainetai tw iwshf en aiguptw

20. legwn egerqeiV paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai poreuou eiV ghn israhl teqnhkasin gar oi zhtounteV thn yuchn tou paidiou

21. o de egerqeiV parelaben to paidion kai thn mhtera autou kai hlqen eiV ghn israhl

22. akousaV de oti arcelaoV basileuei epi thV ioudaiaV anti hrwdou tou patroV autou efobhqh ekei apelqein crhmatisqeiV de kat onar anecwrhsen eiV ta merh thV galilaiaV

23. kai elqwn katwkhsen eiV polin legomenhn nazaret opwV plhrwqh to rhqen dia twn profhtwn oti nazwraioV klhqhsetai

“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina