7. eulabeisqe apo proswpou kuriou tou qeou dioti egguV h hmera tou kuriou oti htoimaken kurioV thn qusian autou hgiaken touV klhtouV autou

“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina