1. dianoixon o libanoV taV quraV sou kai katafagetw pur taV kedrouV sou

2. ololuxatw pituV dioti peptwken kedroV oti megalwV megistaneV etalaipwrhsan ololuxate drueV thV basanitidoV oti katespasqh o drumoV o sumfutoV

3. fwnh qrhnountwn poimenwn oti tetalaipwrhken h megalwsunh autwn fwnh wruomenwn leontwn oti tetalaipwrhken to fruagma tou iordanou

4. tade legei kurioV pantokratwr poimainete ta probata thV sfaghV

5. a oi kthsamenoi katesfazon kai ou metemelonto kai oi pwlounteV auta elegon euloghtoV kurioV kai peplouthkamen kai oi poimeneV autwn ouk epascon ouden ep' autoiV

6. dia touto ou feisomai ouketi epi touV katoikountaV thn ghn legei kurioV kai idou egw paradidwmi touV anqrwpouV ekaston eiV ceiraV tou plhsion autou kai eiV ceiraV basilewV autou kai katakoyousin thn ghn kai ou mh exelwmai ek ceiroV autwn

7. kai poimanw ta probata thV sfaghV eiV thn canaanitin kai lhmyomai emautw duo rabdouV thn mian ekalesa kalloV kai thn eteran ekalesa scoinisma kai poimanw ta probata

8. kai exarw touV treiV poimenaV en mhni eni kai barunqhsetai h yuch mou ep' autouV kai gar ai yucai autwn epwruonto ep' eme

9. kai eipa ou poimanw umaV to apoqnhskon apoqnhsketw kai to ekleipon ekleipetw kai ta kataloipa katesqietwsan ekastoV taV sarkaV tou plhsion autou

10. kai lhmyomai thn rabdon mou thn kalhn kai aporriyw authn tou diaskedasai thn diaqhkhn mou hn dieqemhn proV pantaV touV laouV

11. kai diaskedasqhsetai en th hmera ekeinh kai gnwsontai oi cananaioi ta probata ta fulassomena dioti logoV kuriou estin

12. kai erw proV autouV ei kalon enwpion umwn estin dote sthsanteV ton misqon mou h apeipasqe kai esthsan ton misqon mou triakonta argurouV

13. kai eipen kurioV proV me kaqeV autouV eiV to cwneuthrion kai skeyai ei dokimon estin on tropon edokimasqhn uper autwn kai elabon touV triakonta argurouV kai enebalon autouV eiV ton oikon kuriou eiV to cwneuthrion

14. kai aperriya thn rabdon thn deuteran to scoinisma tou diaskedasai thn katascesin ana meson iouda kai ana meson tou israhl

15. kai eipen kurioV proV me eti labe seautw skeuh poimenika poimenoV apeirou

16. dioti idou egw exegeirw poimena epi thn ghn to eklimpanon ou mh episkeyhtai kai to dieskorpismenon ou mh zhthsh kai to suntetrimmenon ou mh iashtai kai to oloklhron ou mh kateuqunh kai ta krea twn eklektwn katafagetai kai touV astragalouV autwn ekstreyei

17. w oi poimainonteV ta mataia kai oi kataleloipoteV ta probata macaira epi touV bracionaV autou kai epi ton ofqalmon ton dexion autou o braciwn autou xhrainomenoV xhranqhsetai kai o ofqalmoV o dexioV autou ektufloumenoV ektuflwqhsetai

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina