1. Viðenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu:

2. Dogodit æe se na kraju dana: Gora Doma Jahvina bit æe postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj æe se stjecati svi narodi,

3. nagrnut æe mnoga plemena i reæi: "Hajde, uziðimo na Goru Jahvinu, poðimo u Dom Boga Jakovljeva! On æe nas nauèiti svojim putovima, hodit æemo stazama njegovim. Jer æe iz Siona Zakon doæi, iz Jeruzalema rijeè Jahvina."

4. On æe biti sudac narodima, mnogim æe sudit' plemenima, koji æe maèeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neæe više narod dizat' maèa protiv naroda nit' se više uèit' ratovanju.

5. Hajde, dome Jakovljev, u Jahvinoj hodimo svjetlosti!

6. Da, ti si svoj odbacio narod, dom Jakovljev, jer je pun vraèeva s istoka i gatara kao Filistejci, bratime se s tuðincima.

7. Zemlja mu je puna srebra i zlata i blagu mu kraja nema; zemlja mu je puna konja, kolima mu broja nema.

8. Zemlja mu je prepuna kumira i oni se klanjaju pred djelom ruku svojih, pred onim što njihovi naèiniše prsti.

9. Smrtnik æe se poviti, èovjek sniziti; ne praštaj im.

10. Uði meðu peæine, skrij se u prašinu, pred užasom Jahvinim, pred sjajem velièanstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.

11. Ohol pogled bit æe skršen i bahatost ljudska ponižena. Jahve æe se uzvisiti, on jedini - u dan onaj.

12. Da, bit æe to dan Jahve nad Vojskama, protiv svih oholih i bahatih, protiv sviju što se uzvisiše, da ih obori;

13. protiv svih cedrova libanonskih i svih hrastova bašanskih;

14. protiv svih gora uznositih i svih bregova uzdignutih;

15. protiv svake visoke tvrðe i svih tvrdih zidina;

16. protiv sveg brodovlja taršiškog i svih brodova raskošnih.

17. Oholost ljudska skršit æe se i bahatost ljudska poniziti. Jahve æe se uzvisiti, on jedini - u dan onaj,

18. i kumiri æe netragom nestati.

19. Uðite u rupe meðu peæinama i u spilje zemaljske pred užasom Jahvinim, pred sjajem velièanstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.

20. U dan onaj: bacit æe svaki svoje srebro i zlatne kumire koje sebi naèini da im se klanja,

21. kad uteèe u šupljine peæina i u raspukline stijena pred užasom Jahvinim, pred sjajem velièanstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.

22. Èuvajte se, dakle, èovjeka koji ima samo jedan dah u nosnicama: jer što vrijedi?

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina