1. Ovako govori Jahve o Kiru, pomazaniku svome: "Primih ga za desnicu da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima, da rastvorim pred njim vratnice, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena.

2. Ja æu hoditi pred tobom da poravnam uzvisine, da razbijem mjedene vratnice, da slomim željezne prijevornice.

3. Dajem ti tajna blaga i skrivena bogatstva, da bi spoznao da sam ja Jahve koji te zovem po imenu, Bog Izraelov.

4. Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovah te premda me znao nisi.

5. Ja sam Jahve i nema drugoga; osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te:

6. nek' se znade od istoka do zapada da izvan mene sve je ništavilo." Ja sam Jahve i nema drugoga;

7. ja tvorim svjetlost i stvaram tamu. Ja stvaram sreæu i dovodim nesreæu, ja, Jahve, èinim sve to.

8. Rosite, nebesa, odozgo, i oblaci, daždite pravednošæu. Neka se rastvori zemlja da procvjeta spasenje, da proklija izbavljenje! Ja, Jahve, stvaram sve.

9. Jao onome tko raspravlja s tvorcem svojim, a sud je meðu glinenim sudovima! Kaže li glina lonèaru: "Što radiš?" ili djelo njegovo: "Kljast si!"

10. Jao onom koji kaže ocu: "Što si rodio?" Ili ženi: "Što si na svijet dala?"

11. Ovako govori Jahve, Svetac Izraelov, njegov tvorac: "Zar je vaše da me o mojoj djeci pitate i da mi nad djelom ruku mojih zapovijedate?

12. Ja sam naèinio zemlju i èovjeka na njoj stvorio; svojim sam rukama razapeo nebesa i zapovijedam svim vojskama njihovim.

13. Ja sam ga podigao da pobijedi i poravnao sam mu sve putove. On æe obnoviti moj Grad i sužnje moje vratiti bez otkupnine i naknade." Tako kaže Jahve nad Vojskama.

14. Ovako govori Jahve: "Ratari Egipta i trgovci Kuša, i Sebejci, ljudi rasta visoka, prijeæi æe tebi i tvoji æe biti; za tobom æe iæi okovani, tebi æe se klanjati i molit æe ti se: 'Jedino je kod tebe Bog, nema drugoga; ništavni su bogovi.'"

15. Doista ti si Bog skriveni, Bog Izraelov, Spasitelj.

16. Postidjet æe se i poniknut æe svi zajedno, otiæi æe u ruglu oni koji prave kipove.

17. A Jahve æe vjeènim spasenjem spasit' Izraela. Neæete se postidjeti i neæete poniknuti dovijeka.

18. Da, ovako govori Jahve, nebesa Stvoritelj - on je Bog - koji je oblikovao i sazdao zemlju, koji ju je uèvrstio i nije je stvorio pustu, veæ ju je uoblièio za obitavanje: "Ja sam Jahve i nema drugoga.

19. Nisam govorio u tajnosti, u zakutku mraène zemlje. Nisam rekao potomstvu Jakovljevu: 'Tražite me u pustoši.' Ja, Jahve, govorim pravo i naviještam èestito."

20. "Saberite se i doðite, pristupite zajedno, svi preživjeli od naroda! Neznalice puke oni su što nose kip izraðen od drveta i mole boga koji ih spasit' ne može.

21. Objavite, iznesite svoje dokaze, svjetujte se zajedno: tko je to od davnine navijestio i od tada prorekao? Nisam li ja, Jahve? Nema drugoga boga do mene; Boga pravednog i Spasitelja osim mene nema.

22. Obratite se k meni da se spasite, svi krajevi zemlje, jer ja sam Bog i nema drugoga!

23. Sobom se samim kunem, iz mojih usta izlazi istina, rijeè neopoziva, da æe se preda mnom prignuti svako koljeno, mnome æe se svaki jezik zaklinjati

24. govoreæi: 'Jedino je u Jahvi pobjeda i snaga!'" K njemu æe doæi, postiðeni, svi što na nj su bjesnjeli.

25. U Jahvi æe pobijediti i proslavit se sve potomstvo Izraelovo!

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina