1. Poslije toga zla Jahve reèe Mojsiju i Eleazaru, sinu sveæenika Arona:

2. "Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu."

3. Mojsije, dakle, i sveæenik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona,

4. sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su:

5. Izraelov prvoroðenac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca;

6. od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca.

7. To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo èetrdeset i tri tisuæe sedam stotina i trideset.

8. Paluov sin bijaše Eliab,

9. a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni èlanovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve.

10. Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom.

11. No sinovi Korahovi ne izginuše.

12. Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca;

13. od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca.

14. To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisuæe i dvjesta.

15. Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca;

16. od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca;

17. od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca.

18. To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano èetrdeset tisuæa i pet stotina.

19. Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.

20. Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca.

21. Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca.

22. To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i šest tisuæa i petsto.

23. Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca;

24. od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca.

25. To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i èetiri tisuæe i trista.

26. Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca.

27. To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisuæa i pet stotina.

28. Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manaše i Efrajim.

29. Sinovi Manašeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca.

30. Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca;

31. od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca;

32. od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca.

33. Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kæeri. Imena Selofhadovih kæeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.

34. To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisuæe i sedam stotina.

35. Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca.

36. Ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca.

37. To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuæe i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima.

38. Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca;

39. od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca.

40. Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca.

41. To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano èetrdeset i pet tisuæa i šest stotina.

42. Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima.

43. Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i èetiri tisuæe i èetiri stotine.

44. Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija rod Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca.

45. Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca.

46. Ašerovoj kæeri bilo je ime Serah.

47. To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisuæe i èetiri stotine.

48. Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca;

49. od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca.

50. To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je èetrdeset i pet tisuæa i èetiri stotine.

51. Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuæa i sedam stotina i trideset.

52. Jahve reèe Mojsiju:

53. "Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba.

54. Veæem broju poveæaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih.

55. Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima.

56. Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj velièini."

57. Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca.

58. Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram.

59. Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je kæi Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam.

60. Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

61. Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposveæenu vatru pred Jahvom.

62. Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisuæe. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština meðu Izraelcima.

63. To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i sveæenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu.

64. Meðu njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i sveæenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji.

65. Jer Jahve bijaše za njih rekao: "Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!"

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina