1. U ono se vrijeme razbolje Abija, sin Jeroboamov,

2. i Jeroboam reèe svojoj ženi: "Ustani i preobuci se da te ne bi prepoznali da si žena Jeroboamova; i idi u Šilo. Ondje je prorok Ahija: onaj koji mi je prorokovao da æu biti kraljem ovoga naroda.

3. I ponesi deset hljebova, kolaèa i posudu meda i otiði k njemu! On æe ti reæi što æe biti s djeèakom."

4. I uèini tako žena Jeroboamova: ustade, ode u Šilo i uðe u kuæu Ahijinu. A on nije više vidio, oslabile mu oèi od duboke starosti.

5. Ali mu je Jahve rekao: "Evo dolazi žena Jeroboamova da od tebe traži savjeta za svoga sina jer je bolestan; a ti æeš joj reæi tako i tako. Kad bude ulazila, pretvarat æe se kao da je druga."

6. Kad Ahija èu šum njenih koraka na vratima, reèe joj: "Uði, ženo Jeroboamova! Što se pretvaraš da si druga, kad imam tešku vijest za tebe?

7. Idi, reci Jeroboamu: 'Ovako kaže Jahve, Bog Izraelov: Podigao sam te isred naroda i uèinio sam te knezom nad mojim narodom Izraelom,

8. istrgnuo sam kraljevstvo iz kuæe Davidove i dao ga tebi. Ali ti nisi bio kao moj sluga David, koji je držao moje zapovijedi i koji me slijedio svim srcem svojim i èinio samo ono što je pravedno u mojim oèima.

9. Ti si radio kudikamo gore od svojih prethodnika, otišao si i naèinio sebi druge bogove, salio si im likove da me dražiš, mene si bacio za leða.

10. Zato, evo, puštam zlo na kuæu Jeroboamovu, istrijebit æu iz obitelji Jeroboamove sve što mokri uza zid, robove i slobodnjake u Izraelu; ja æu netragom pomesti kuæu Jeroboamovu kao što se mete neèist, da ga ništa ne ostane.

11. One koji iz Jeroboamove obitelji umru u gradu, proždrijet æe psi, a one koji umru u polju, pojest æe ptice nebeske.' - Eto tako je Jahve rekao.

12. A ti ustani i poði svome domu: tek što nogama stupiš u grad, djeèak æe umrijeti.

13. Sav æe ga Izrael oplakati i pokopat æe ga. On æe biti jedini iz obitelji Jeroboamove položen u grob, jer se jedino na njemu našlo nešto što se u kuæi Jeroboamovoj svidjelo Jahvi, Bogu Izraelovu.

14. Jahve æe sebi postaviti kralja nad Izraelom i taj æe istrijebiti kuæu Jeroboamovu. Evo dana! Što? Èak i trenutka!

15. Jahve æe udariti Izraela te æe se njihati kao trska u vodi. Išèupat æe Izraela iz ove dobre zemlje koju je dao njihovim ocima i rasijat æe ih s onu stranu Rijeke, jer su naèinili sebi ašere koje srde Jahvu.

16. Odbacit æe Izraela kao smeæe, zbog grijeha što ih je uèinio Jeroboam i na koje je navodio Izraela."

17. Žena Jeroboamova ustade i ode. Stigla je u Tirsu, a kad je prelazila kuæni prag, djeèak bijaše mrtav.

18. Pokopali su ga i sav ga je Izrael oplakao prema rijeèi koju je Jahve rekao po sluzi svome proroku Ahiji.

19. Ostala povijest Jeroboamova, kako je ratovao i kraljevao, to je zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih.

20. Jeroboamovo kraljevanje trajalo je dvadeset i dvije godine, zatim je Jeroboam poèinuo kraj otaca svojih, a sin mu Nadab zakraljio se mjesto njega.

21. Roboam, sin Salomonov, bio je kralj Judejaca; bijaše mu èetrdeset i jedna godina kad je postao kraljem, a sedamnaest je godina kraljevao u Jeruzalemu, u gradu koji Jahve izabra izmeðu svih izraelskih plemena da ondje postavi svoje Ime. Majka mu se zvala Naama, a bila je Amonka.

22. I Juda uèini zlo u oèima Jahvinim. Grijesima koje su poèinili razjarili su ga više od svega što su uèinili njihovi oci.

23. Jer su i oni podigli uzvišice, stupove i ašere na svakom brežuljku i pod svakim zelenim drvetom.

24. Bilo je èak posveæenih bludnica u zemlji. Oponašao je sve grozote naroda što ih je Jahve otjerao ispred sinova Izraelovih.

25. Pete godine Roboamova kraljevanja egipatski kralj Šišak navali na Jeruzalem.

26. Opljaèka sve blago iz Doma Jahvina i riznicu kraljevskog dvora; sve je uzeo; uze i sve zlatne štitove što ih bijaše napravio Salomon.

27. Namjesto njih kralj Roboam napravi tuèane štitove i povjeri ih zapovjednicima straže koja je èuvala vrata kraljevskog dvora.

28. Kad je god kralj išao u Jahvin Dom, stražari su ih uzimali, a poslije ih vraæali u stražaru.

29. Ostala povijest Roboamova, sve što je uèinio, zar nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih?

30. Za sve vrijeme bio je rat izmeðu Roboama i Jeroboama.

31. Roboam je poèinuo sa svojim ocima i bi sahranjen sa svojim ocima u Davidovu gradu. Majka mu se zvala Naama, a bila je Amonka. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Abijam.

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina