Talált 129 Eredmények: Jakov

 • Jakov stigne u Luz, to jest Betel, u zemlji kanaanskoj, i sav puk što je bio s njim. (Knjiga Postanka 35, 6)

 • Bog mu reèe: "Ime ti je Jakov, ali se odsad neæeš zvati Jakov nego æe Izrael biti tvoje ime." Tako ga prozva Izraelom. (Knjiga Postanka 35, 10)

 • Na mjestu gdje je Bog s njim govorio Jakov uspravi stup, stup od kamena; na njemu prinese žrtvu i izli ulja. (Knjiga Postanka 35, 14)

 • A mjesto gdje mu je Bog govorio Jakov nazva Betel. (Knjiga Postanka 35, 15)

 • A na njezinu grobu Jakov podigne spomenik - onaj što je na Rahelinu grobu do danas. (Knjiga Postanka 35, 20)

 • Jakov doðe k svome ocu Izaku u Mamru u Kirjat Arbu, to je Hebron - gdje su boravili Abraham i Izak kao pridošlice. (Knjiga Postanka 35, 27)

 • Izak izdahne i umre, starac i godinama zasiæen, te bude pridružen svojim precima. Sahrane ga njegovi sinovi, Ezav i Jakov. (Knjiga Postanka 35, 29)

 • A Jakov se bijaše nastanio u zemlji gdje je njegov otac boravio kao pridošlica - u zemlji kanaanskoj. (Knjiga Postanka 37, 1)

 • I razdere Jakov svoje haljine, stavi pokornièku kostrijet oko bokova i dugo vremena oplakivaše svoga sina. (Knjiga Postanka 37, 34)

 • Kad je Jakov èuo da u Egiptu ima žita, reèe svojim sinovima: "Što tu zurite jedan u drugoga? (Knjiga Postanka 42, 1)

 • Benjamina, Josipova pravog brata, Jakov ne posla s ostalima. "Da ga ne bi zadesila kakva nesreæa", govorio je. (Knjiga Postanka 42, 4)

 • I Jakov krene iz Beer Šebe. Sinovi Izraelovi postave svoga oca Jakova, svoju djecu i svoje žene u kola što ih je faraon poslao da ga prevezu. (Knjiga Postanka 46, 5)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina