Talált 1014 Eredmények: dana

 • Vode su neprestano opadale do desetog mjeseca, a prvoga dana desetog mjeseca pokažu se brdski vrhunci. (Knjiga Postanka 8, 5)

 • Kad je izminulo èetrdeset dana, Noa otvori prozor što ga je naèinio na korablji; (Knjiga Postanka 8, 6)

 • Poèeka još sedam dana pa opet pusti golubicu iz korablje. (Knjiga Postanka 8, 10)

 • Još poèeka sedam dana pa opet pusti golubicu: više mu se nije vratila. (Knjiga Postanka 8, 12)

 • Šest stotina prve godine Noina života, prvoga mjeseca, prvog dana u mjesecu uzmakoše vode sa zemlje. Noa skine pokrov s korablje i pogleda: površina okopnjela. (Knjiga Postanka 8, 13)

 • A drugoga mjeseca, sedamnaestog dana u mjesecu, zemlja bijaše suha. (Knjiga Postanka 8, 14)

 • Kad je Abram èuo da mu je bratiæ zarobljen, skupi svoju momèad - roðenu u njegovu domu - njih trista osamnaest, pa poðe u potjeru do Dana. (Knjiga Postanka 14, 14)

 • Toga je dana Jahve sklopio Savez s Abramom rekavši: "Potomstvu tvojemu dajem zemlju ovu od Rijeke u Egiptu do Velike rijeke, rijeke Eufrata: (Knjiga Postanka 15, 18)

 • Svako muško meðu vama, kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši osam dana, neka bude obrezano; i rob, roðen u vašem domu, i onaj što bude kupljen od stranca, koji ne bude od vaše krvi. (Knjiga Postanka 17, 12)

 • Uzme zatim Abraham svoga sina Jišmaela i sve robove koji su bili roðeni u njegovu domu i sve koje je kupio novcem - sve muške ukuæane - pa ih toga istog dana obreže, kako mu je Bog rekao. (Knjiga Postanka 17, 23)

 • Tako su toga istog dana bili obrezani Abraham i njegov sin Jišmael; (Knjiga Postanka 17, 26)

 • I poslije osam dana obreza Abraham svoga sina Izaka, kako mu je Bog naredio. (Knjiga Postanka 21, 4)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina