Talált 3794 Eredmények: koji

 • Ovako Jahve poruèuje: Ovim æeš spoznati da sam ja Jahve. Gledaj! Štapom koji imam u ruci mlatnut æu po vodi u Rijeci i pretvorit æe se u krv. (Knjiga Izlaska 7, 17)

 • Faraonovi službenici, koji su se pobojali Jahvina govora, utjeraju svoje sluge i svoje blago unutra. (Knjiga Izlaska 9, 20)

 • Oni koji nisu marili za Jahvinu prijetnju ostave vani i svoje sluge i stoku. (Knjiga Izlaska 9, 21)

 • i Jahve promijeni vjetar u veoma jak zapadnjak, koji pothvati skakavce i odnese prema Crvenome moru. Ni jedan jedini skakavac nije ostao ni u kojem kraju Egipta. (Knjiga Izlaska 10, 19)

 • Svaki æe prvoroðenac u egipatskoj zemlji umrijeti, od prvoroðenca faraonova, koji bi imao sjediti na njegovu prijestolju, do prvoroðenca ropkinje koja se nalazi uz mlinski kamen; a uginut æe i sve prvine od stoke. (Knjiga Izlaska 11, 5)

 • Onda æe svi ovi tvoji dvorani k meni doæi, preda me se baciti i vikati: Nosi se i ti i sav puk koji za tobom ide! Poslije toga æu otiæi." I gnjevan ode od faraona. (Knjiga Izlaska 11, 8)

 • odgovorite im: Ovo je pashalna žrtva u èast Jahvi koji je prolazio mimo kuæe Izraelaca kad je usmræivao Egipæane, a naše kuæe pošteðivao." Tada narod popada nièice i pokloni se. (Knjiga Izlaska 12, 27)

 • U ponoæi Jahve pobije sve prvoroðence po zemlji egipatskoj: od prvoroðenca faraonova, koji je imao sjediti na prijestolju, do prvoroðenca sužnja u tamnici, a tako i sve prvine od stoke. (Knjiga Izlaska 12, 29)

 • Ako bi stranac koji meðu vama boravi htio svetkovati Pashu u èast Jahvi, svi se njegovi muški moraju obrezati. Tek tada neka pristupi i slavi je, jer je tada kao i domorodac zemlje. Ali neobrezani ne smije od nje jesti. (Knjiga Izlaska 12, 48)

 • Neka vrijedi isto pravilo za domoroca i pridošlicu koji meðu vama boravi." (Knjiga Izlaska 12, 49)

 • A onda Mojsije reèe narodu: "Sjeæajte se ovoga dana u koji ste izbavljeni iz Egipta, iz kuæe ropstva, jer vas Jahve izbavi odande svojom jakom mišicom. Ukvasani kruh neka se ne jede! (Knjiga Izlaska 13, 3)

 • Jahve otvrdnu srce faraonu, kralju egipatskom, te on krenu u potjeru za Izraelcima, koji su otišli uzdignute pesnice. (Knjiga Izlaska 14, 8)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina