Talált 2060 Eredmények: neka

 • "Pruži ruku prema nebu", rekne Jahve Mojsiju, "pa neka se tmina spusti na egipatsku zemlju, tmina koja æe se moæi opipati." (Knjiga Izlaska 10, 21)

 • Pozva onda faraon Mojsija i reèe: "Idi i štovanje iskaži Jahvi! Ali vaša stoka, krupna i sitna, neka ostane ovdje. Vaša djeca neka idu s vama!" (Knjiga Izlaska 10, 24)

 • Kaži svijetu neka svaki èovjek ište od svoga susjeda i svaka žena od svoje susjede srebrnih i zlatnih dragocjenosti." (Knjiga Izlaska 11, 2)

 • "Ovaj mjesec neka vam bude poèetak mjesecima; neka vam bude prvi mjesec u godini. (Knjiga Izlaska 12, 2)

 • Ovo objavite svoj zajednici izraelskoj: Desetog dana ovoga mjeseca neka svatko za obitelj pribavi jedno živinèe. Tako, jedno na obitelj. (Knjiga Izlaska 12, 3)

 • Ako je obitelj premalena da ga potroši, neka se ona prikljuèi svome susjedu, najbližoj kuæi, prema broju osoba. Podijelite živinèe prema tome koliko koja osoba može pojesti. (Knjiga Izlaska 12, 4)

 • Živinèe neka bude bez mane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje bilo kozle. (Knjiga Izlaska 12, 5)

 • Èuvajte ga do èetrnaestoga dana ovoga mjeseca. A onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje kad se spusti suton. (Knjiga Izlaska 12, 6)

 • Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuæe u kojoj se bude blagovalo. (Knjiga Izlaska 12, 7)

 • Meso, peèeno na vatri, neka se pojede te iste noæi sa beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. (Knjiga Izlaska 12, 8)

 • Krv neka oznaèuje kuæe u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, proæi æu vas; tako æete vi izbjeæi bièu zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku." (Knjiga Izlaska 12, 13)

 • "Taj dan neka vam bude spomen-dan. Slavite ga kao blagdan u èast Jahvi. Svetkujte ga po trajnoj uredbi od koljena do koljena. (Knjiga Izlaska 12, 14)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina