Talált 5264 Eredmények: sve

  • I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaruènica nakiæena za svoga muža. (Otkrivenje 21, 2)

  • Tada Onaj što sjedi na prijestolju reèe: "Evo, sve èinim novo!" I doda: "Napiši: Ove su rijeèi vjerne i istinite." (Otkrivenje 21, 5)

  • I prenese me u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, (Otkrivenje 21, 10)

  • Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov - i Jaganjac! (Otkrivenje 21, 22)

  • Ja, Ivan, èuo sam i vidio sve ovo. I kad sam to vidio i èuo, padoh pred noge anðelu koji mi to pokaza da mu se poklonim. (Otkrivenje 22, 8)

  • Nepravednik neka samo i dalje èini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posveæuje!" (Otkrivenje 22, 11)

  • I tko oduzme od rijeèi proroštva u ovoj knjizi, Bog æe mu oduzeti udio na stablu života i na svetom gradu - na svemu što je napisano u ovoj knjizi. (Otkrivenje 22, 19)

  • Svjedok za sve ovo govori: "Da, dolazim ubrzo!" Amen! Doði, Gospodine Isuse! (Otkrivenje 22, 20)


“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina