Talált 2916 Eredmények: Auton

 • eiden de hsau oti euloghsen isaak ton iakwb kai apwceto eiV thn mesopotamian suriaV labein eautw ekeiqen gunaika en tw eulogein auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika apo twn qugaterwn canaan (Gênesis 28, 6)

 • kai anesth iakwb to prwi kai elaben ton liqon on upeqhken ekei proV kefalhV autou kai esthsen auton sthlhn kai epeceen elaion epi to akron authV (Gênesis 28, 18)

 • egeneto de wV hkousen laban to onoma iakwb tou uiou thV adelfhV autou edramen eiV sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai eishgagen auton eiV ton oikon autou kai dihghsato tw laban pantaV touV logouV toutouV (Gênesis 29, 13)

 • kai edouleusen iakwb peri rachl eth epta kai hsan enantion autou wV hmerai oligai para to agapan auton authn (Gênesis 29, 20)

 • kai eiden iakwb to proswpon tou laban kai idou ouk hn proV auton wV ecqeV kai trithn hmeran (Gênesis 31, 2)

 • kai paralabwn pantaV touV adelfouV autou meq' eautou ediwxen opisw autou odon hmerwn epta kai katelaben auton en tw orei tw galaad (Gênesis 31, 23)

 • labwn de iakwb liqon esthsen auton sthlhn (Gênesis 31, 45)

 • kai ekalesen auton laban bounoV thV marturiaV iakwb de ekalesen auton bounoV martuV (Gênesis 31, 47)

 • exelou me ek ceiroV tou adelfou mou hsau oti foboumai egw auton mhpote elqwn pataxh me kai mhtera epi teknoiV (Gênesis 32, 12)

 • kai eneteilato tw prwtw kai tw deuterw kai tw tritw kai pasi toiV proporeuomenoiV opisw twn poimniwn toutwn legwn kata to rhma touto lalhsate hsau en tw eurein umaV auton (Gênesis 32, 20)

 • eiden de oti ou dunatai proV auton kai hyato tou platouV tou mhrou autou kai enarkhsen to platoV tou mhrou iakwb en tw palaiein auton met' autou (Gênesis 32, 26)

 • hrwthsen de iakwb kai eipen anaggeilon moi to onoma sou kai eipen ina ti touto erwtaV to onoma mou kai huloghsen auton ekei (Gênesis 32, 30)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina