Talált 1238 Eredmények: Estai

 • kai eipen o qeoV idou dedwka umin pan corton sporimon speiron sperma o estin epanw pashV thV ghV kai pan xulon o ecei en eautw karpon spermatoV sporimou umin estai eiV brwsin (Gênesis 1, 29)

 • ei ekballeiV me shmeron apo proswpou thV ghV kai apo tou proswpou sou krubhsomai kai esomai stenwn kai tremwn epi thV ghV kai estai paV o euriskwn me apoktenei me (Gênesis 4, 14)

 • su de lhmyh seautw apo pantwn twn brwmatwn a edesqe kai sunaxeiV proV seauton kai estai soi kai ekeinoiV fagein (Gênesis 6, 21)

 • kai o tromoV umwn kai o foboV estai epi pasin toiV qhrioiV thV ghV kai epi panta ta ornea tou ouranou kai epi panta ta kinoumena epi thV ghV kai epi pantaV touV icquaV thV qalasshV upo ceiraV umin dedwka (Gênesis 9, 2)

 • kai pan erpeton o estin zwn umin estai eiV brwsin wV lacana cortou dedwka umin ta panta (Gênesis 9, 3)

 • kai sthsw thn diaqhkhn mou proV umaV kai ouk apoqaneitai pasa sarx eti apo tou udatoV tou kataklusmou kai ouk estai eti kataklusmoV udatoV tou katafqeirai pasan thn ghn (Gênesis 9, 11)

 • to toxon mou tiqhmi en th nefelh kai estai eiV shmeion diaqhkhV ana meson emou kai thV ghV (Gênesis 9, 13)

 • kai estai en tw sunnefein me nefelaV epi thn ghn ofqhsetai to toxon mou en th nefelh (Gênesis 9, 14)

 • kai mnhsqhsomai thV diaqhkhV mou h estin ana meson emou kai umwn kai ana meson pashV yuchV zwshV en pash sarki kai ouk estai eti to udwr eiV kataklusmon wste exaleiyai pasan sarka (Gênesis 9, 15)

 • kai estai to toxon mou en th nefelh kai oyomai tou mnhsqhnai diaqhkhn aiwnion ana meson emou kai ana meson pashV yuchV zwshV en pash sarki h estin epi thV ghV (Gênesis 9, 16)

 • kai eipen epikataratoV canaan paiV oikethV estai toiV adelfoiV autou (Gênesis 9, 25)

 • kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV tou shm kai estai canaan paiV autou (Gênesis 9, 26)


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina