Talált 384 Eredmények: aiguptou

 • anebh de abram ex aiguptou autoV kai h gunh autou kai panta ta autou kai lwt met' autou eiV thn erhmon (Gênesis 13, 1)

 • kai eparaV lwt touV ofqalmouV autou eiden pasan thn pericwron tou iordanou oti pasa hn potizomenh pro tou katastreyai ton qeon sodoma kai gomorra wV o paradeisoV tou qeou kai wV h gh aiguptou ewV elqein eiV zogora (Gênesis 13, 10)

 • en th hmera ekeinh dieqeto kurioV tw abram diaqhkhn legwn tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn apo tou potamou aiguptou ewV tou potamou tou megalou potamou eufratou (Gênesis 15, 18)

 • kai katwkhsen en th erhmw th faran kai elaben autw h mhthr gunaika ek ghV aiguptou (Gênesis 21, 21)

 • katwkhsen de apo euilat ewV sour h estin kata proswpon aiguptou ewV elqein proV assuriouV kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katwkhsen (Gênesis 25, 18)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta hmarten o arcioinocooV tou basilewV aiguptou kai o arcisitopoioV tw kuriw autwn basilei aiguptou (Gênesis 40, 1)

 • kai eidon amfoteroi enupnion ekateroV enupnion en mia nukti orasiV tou enupniou autou o arcioinocooV kai o arcisitopoioV oi hsan tw basilei aiguptou oi onteV en tw desmwthriw (Gênesis 40, 5)

 • egeneto de prwi kai etaracqh h yuch autou kai aposteilaV ekalesen pantaV touV exhghtaV aiguptou kai pantaV touV sofouV authV kai dihghsato autoiV faraw to enupnion kai ouk hn o apaggellwn auto tw faraw (Gênesis 41, 8)

 • nun oun skeyai anqrwpon fronimon kai suneton kai katasthson auton epi ghV aiguptou (Gênesis 41, 33)

 • kai poihsatw faraw kai katasthsatw toparcaV epi thV ghV kai apopemptwsatwsan panta ta genhmata thV ghV aiguptou twn epta etwn thV euqhniaV (Gênesis 41, 34)

 • eipen de faraw tw iwshf idou kaqisthmi se shmeron epi pashV ghV aiguptou (Gênesis 41, 41)

 • kai anebibasen auton epi to arma to deuteron twn autou kai ekhruxen emprosqen autou khrux kai katesthsen auton ef' olhV ghV aiguptou (Gênesis 41, 43)


“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina