Talált 384 Eredmények: aiguptou

 • eipen de kurioV proV mwushn ekteinon thn ceira sou eiV ton ouranon kai genhqhtw skotoV epi ghn aiguptou yhlafhton skotoV (Êxodo 10, 21)

 • exeteinen de mwushV thn ceira eiV ton ouranon kai egeneto skotoV gnofoV quella epi pasan ghn aiguptou treiV hmeraV (Êxodo 10, 22)

 • kai eipen mwushV tade legei kurioV peri mesaV nuktaV egw eisporeuomai eiV meson aiguptou (Êxodo 11, 4)

 • kai estai kraugh megalh kata pasan ghn aiguptou htiV toiauth ou gegonen kai toiauth ouketi prosteqhsetai (Êxodo 11, 6)

 • mwushV de kai aarwn epoihsan panta ta shmeia kai ta terata tauta en gh aiguptw enantion faraw esklhrunen de kurioV thn kardian faraw kai ouk hqelhsen exaposteilai touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 11, 10)

 • eipen de kurioV proV mwushn kai aarwn en gh aiguptou legwn (Êxodo 12, 1)

 • kai fulaxesqe thn entolhn tauthn en gar th hmera tauth exaxw thn dunamin umwn ek ghV aiguptou kai poihsete thn hmeran tauthn eiV geneaV umwn nomimon aiwnion (Êxodo 12, 17)

 • kai epeyan to staiV o exhnegkan ex aiguptou egkrufiaV azumouV ou gar ezumwqh exebalon gar autouV oi aiguptioi kai ouk hdunhqhsan epimeinai oude episitismon epoihsan eautoiV eiV thn odon (Êxodo 12, 39)

 • kai egeneto meta ta tetrakosia triakonta eth exhlqen pasa h dunamiV kuriou ek ghV aiguptou (Êxodo 12, 41)

 • nuktoV profulakh estin tw kuriw wste exagagein autouV ek ghV aiguptou ekeinh h nux auth profulakh kuriw wste pasi toiV uioiV israhl einai eiV geneaV autwn (Êxodo 12, 42)

 • kai egeneto en th hmera ekeinh exhgagen kurioV touV uiouV israhl ek ghV aiguptou sun dunamei autwn (Êxodo 12, 51)

 • eipen de mwushV proV ton laon mnhmoneuete thn hmeran tauthn en h exhlqate ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV en gar ceiri krataia exhgagen umaV kurioV enteuqen kai ou brwqhsetai zumh (Êxodo 13, 3)


“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina