Talált 2420 Eredmények: estin

 • h de anwqen sofia prwton men agnh estin epeita eirhnikh epieikhV eupeiqhV mesth eleouV kai karpwn agaqwn adiakritoV kai anupokritoV (São Tiago 3, 17)

 • moicoi kai moicalideV ouk oidate oti h filia tou kosmou ecqra tou qeou estin oV an oun boulhqh filoV einai tou kosmou ecqroV tou qeou kaqistatai (São Tiago 4, 4)

 • eiV estin o nomoqethV o dunamenoV swsai kai apolesai su tiV ei oV krineiV ton eteron (São Tiago 4, 12)

 • oitineV ouk epistasqe to thV aurion poia gar h zwh umwn atmiV gar estin h proV oligon fainomenh epeita de afanizomenh (São Tiago 4, 14)

 • nun de kaucasqe en taiV alazoneiaiV umwn pasa kauchsiV toiauth ponhra estin (São Tiago 4, 16)

 • eidoti oun kalon poiein kai mh poiounti amartia autw estin (São Tiago 4, 17)

 • idou makarizomen touV upomenontaV thn upomonhn iwb hkousate kai to teloV kuriou eidete oti polusplagcnoV estin o kurioV kai oiktirmwn (São Tiago 5, 11)

 • en w agalliasqe oligon arti ei deon estin luphqenteV en poikiloiV peirasmoiV (I São Pedro 1, 6)

 • to de rhma kuriou menei eiV ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eiV umaV (I São Pedro 1, 25)

 • oti outwV estin to qelhma tou qeou agaqopoiountaV fimoun thn twn afronwn anqrwpwn agnwsian (I São Pedro 2, 15)

 • all o kruptoV thV kardiaV anqrwpoV en tw afqartw tou praeoV kai hsuciou pneumatoV o estin enwpion tou qeou poluteleV (I São Pedro 3, 4)

 • oV estin en dexia tou qeou poreuqeiV eiV ouranon upotagentwn autw aggelwn kai exousiwn kai dunamewn (I São Pedro 3, 22)


“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina