Talált 2420 Eredmények: estin

 • wde h sofia estin o ecwn ton noun yhfisatw ton ariqmon tou qhriou ariqmoV gar anqrwpou estin kai o ariqmoV autou cxV (Apocalipse 13, 18)

 • wde upomonh twn agiwn estin wde oi throunteV taV entolaV tou qeou kai thn pistin ihsou (Apocalipse 14, 12)

 • kai calaza megalh wV talantiaia katabainei ek tou ouranou epi touV anqrwpouV kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi ton qeon ek thV plhghV thV calazhV oti megalh estin h plhgh authV sfodra (Apocalipse 16, 21)

 • qhrion o eideV hn kai ouk estin kai mellei anabainein ek thV abussou kai eiV apwleian upagein kai qaumasontai oi katoikounteV epi thV ghV wn ou gegraptai ta onomata epi to biblion thV zwhV apo katabolhV kosmou bleponteV to qhrion o ti hn kai ouk estin kaiper estin (Apocalipse 17, 8)

 • kai basileiV epta eisin oi pente epesan kai o eiV estin o alloV oupw hlqen kai otan elqh oligon auton dei meinai (Apocalipse 17, 10)

 • kai to qhrion o hn kai ouk estin kai autoV ogdooV estin kai ek twn epta estin kai eiV apwleian upagei (Apocalipse 17, 11)

 • outoi meta tou arniou polemhsousin kai to arnion nikhsei autouV oti kurioV kuriwn estin kai basileuV basilewn kai oi met autou klhtoi kai eklektoi kai pistoi (Apocalipse 17, 14)

 • kai h gunh hn eideV estin h poliV h megalh h ecousa basileian epi twn basilewn thV ghV (Apocalipse 17, 18)

 • kai edoqh auth ina peribalhtai bussinon kaqaron kai lampron to gar bussinon ta dikaiwmata estin twn agiwn (Apocalipse 19, 8)

 • kai epeson emprosqen twn podwn autou proskunhsai autw kai legei moi ora mh sundouloV sou eimi kai twn adelfwn sou twn econtwn thn marturian tou ihsou tw qew proskunhson h gar marturia tou ihsou estin to pneuma thV profhteiaV (Apocalipse 19, 10)

 • kai ekrathsen ton drakonta ton ofin ton arcaion oV estin diaboloV kai satanaV kai edhsen auton cilia eth (Apocalipse 20, 2)

 • kai eidon touV nekrouV mikrouV kai megalouV estwtaV enwpion tou qeou kai biblia hnewcqhsan kai biblion allo hnewcqh o estin thV zwhV kai ekriqhsan oi nekroi ek twn gegrammenwn en toiV biblioiV kata ta erga autwn (Apocalipse 20, 12)


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina