Talált 284 Eredmények: meson

 • kai eipan idonteV ewrakamen oti hn kurioV meta sou kai eipamen genesqw ara ana meson hmwn kai ana meson sou kai diaqhsomeqa meta sou diaqhkhn (Gênesis 26, 28)

 • kai apesthsen odon triwn hmerwn ana meson autwn kai ana meson iakwb iakwb de epoimainen ta probata laban ta upoleifqenta (Gênesis 30, 36)

 • kai oti hreunhsaV panta ta skeuh mou ti eureV apo pantwn twn skeuwn tou oikou sou qeV wde enantion twn adelfwn mou kai twn adelfwn sou kai elegxatwsan ana meson twn duo hmwn (Gênesis 31, 37)

 • nun oun deuro diaqwmeqa diaqhkhn egw kai su kai estai eiV marturion ana meson emou kai sou eipen de autw idou ouqeiV meq' hmwn estin ide o qeoV martuV ana meson emou kai sou (Gênesis 31, 44)

 • eipen de iakwb toiV adelfoiV autou sullegete liqouV kai sunelexan liqouV kai epoihsan bounon kai efagon kai epion ekei epi tou bounou kai eipen autw laban o bounoV outoV marturei ana meson emou kai sou shmeron (Gênesis 31, 46)

 • eipen de laban tw iakwb idou o bounoV outoV kai h sthlh auth hn esthsa ana meson emou kai sou marturei o bounoV outoV kai marturei h sthlh auth dia touto eklhqh to onoma autou bounoV marturei (Gênesis 31, 48)

 • kai h orasiV hn eipen epidoi o qeoV ana meson emou kai sou oti aposthsomeqa eteroV apo tou eterou (Gênesis 31, 49)

 • o qeoV abraam kai o qeoV nacwr krinei ana meson hmwn kai wmosen iakwb kata tou fobou tou patroV autou isaak (Gênesis 31, 53)

 • kai edwken dia ceiroV toiV paisin autou poimnion kata monaV eipen de toiV paisin autou proporeuesqe emprosqen mou kai diasthma poieite ana meson poimnhV kai poimnhV (Gênesis 32, 17)

 • autoi de ouk hdeisan oti akouei iwshf o gar ermhneuthV ana meson autwn hn (Gênesis 42, 23)

 • issacar to kalon epequmhsen anapauomenoV ana meson twn klhrwn (Gênesis 49, 14)

 • kai dwsw diastolhn ana meson tou emou laou kai ana meson tou sou laou en de th aurion estai to shmeion touto epi thV ghV (Êxodo 8, 19)


“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina