Talált 29 Eredmények: qanatwsai

 • kai eipen proV mwushn para to mh uparcein mnhmata en gh aiguptw exhgageV hmaV qanatwsai en th erhmw ti touto epoihsaV hmin exagagwn ex aiguptou (Êxodo 14, 11)

 • ean de tiV epiqhtai tw plhsion apokteinai auton dolw kai katafugh apo tou qusiasthriou mou lhmyh auton qanatwsai (Êxodo 21, 14)

 • kai h ceir twn marturwn estai ep' autw en prwtoiV qanatwsai auton kai h ceir pantoV tou laou ep' escatwn kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn (Deuteronômio 17, 7)

 • kai eipen autw h gunh autou ei ebouleto kurioV qanatwsai hmaV ouk an edexato ek twn ceirwn hmwn olokautwma kai qusian kai ouk an efwtisen hmaV panta tauta kai ouk an akousta epoihsen hmin tauta (Juízes 13, 23)

 • kai exapostellousin thn kibwton tou qeou eiV askalwna kai egenhqh wV eishlqen kibwtoV qeou eiV askalwna kai ebohsan oi askalwnitai legonteV ti apestreyate proV hmaV thn kibwton tou qeou israhl qanatwsai hmaV kai ton laon hmwn (I Samuel 5, 10)

 • kai elalhsen saoul proV iwnaqan ton uion autou kai proV pantaV touV paidaV autou qanatwsai ton dauid kai iwnaqan uioV saoul hreito ton dauid sfodra (I Samuel 19, 1)

 • kai aphggeilen iwnaqan tw dauid legwn saoul zhtei qanatwsai se fulaxai oun aurion prwi kai krubhqi kai kaqison krubh (I Samuel 19, 2)

 • kai eqeto thn yuchn autou en th ceiri autou kai epataxen ton allofulon kai epoihsen kurioV swthrian megalhn kai paV israhl eidon kai ecarhsan kai ina ti amartaneiV eiV aima aqwon qanatwsai ton dauid dwrean (I Samuel 19, 5)

 • kai egenhqh en th nukti ekeinh kai apesteilen saoul aggelouV eiV oikon dauid fulaxai auton tou qanatwsai auton prwi kai aphggeilen tw dauid melcol h gunh autou legousa ean mh su swshV thn yuchn sautou thn nukta tauthn aurion qanatwqhsh (I Samuel 19, 11)

 • kai apostellei epi ton dauid legwn agagete auton epi thV klinhV proV me tou qanatwsai auton (I Samuel 19, 15)

 • kai ephren saoul to doru epi iwnaqan tou qanatwsai auton kai egnw iwnaqan oti suntetelestai h kakia auth para tou patroV autou qanatwsai ton dauid (I Samuel 20, 33)

 • kai epeisen dauid touV andraV autou en logoiV kai ouk edwken autoiV anastantaV qanatwsai ton saoul kai anesth saoul kai katebh eiV thn odon (I Samuel 24, 8)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina