Talált 1603 Eredmények: umwn

 • eipen de iwshf mh moi genoito poihsai to rhma touto o anqrwpoV par' w eureqh to kondu autoV estai mou paiV umeiV de anabhte meta swthriaV proV ton patera umwn (Gênesis 44, 17)

 • su de eipaV toiV paisin sou ean mh katabh o adelfoV umwn o newteroV meq' umwn ou prosqhsesqe eti idein to proswpon mou (Gênesis 44, 23)

 • eipen de iwshf proV touV adelfouV autou eggisate proV me kai hggisan kai eipen egw eimi iwshf o adelfoV umwn on apedosqe eiV aigupton (Gênesis 45, 4)

 • nun oun mh lupeisqe mhde sklhron umin fanhtw oti apedosqe me wde eiV gar zwhn apesteilen me o qeoV emprosqen umwn (Gênesis 45, 5)

 • apesteilen gar me o qeoV emprosqen umwn upoleipesqai umwn kataleimma epi thV ghV kai ekqreyai umwn kataleiyin megalhn (Gênesis 45, 7)

 • idou oi ofqalmoi umwn blepousin kai oi ofqalmoi beniamin tou adelfou mou oti to stoma mou to laloun proV umaV (Gênesis 45, 12)

 • eipen de faraw proV iwshf eipon toiV adelfoiV sou touto poihsate gemisate ta poreia umwn kai apelqate eiV ghn canaan (Gênesis 45, 17)

 • kai paralabonteV ton patera umwn kai ta uparconta umwn hkete proV me kai dwsw umin pantwn twn agaqwn aiguptou kai fagesqe ton muelon thV ghV (Gênesis 45, 18)

 • su de enteilai tauta labein autoiV amaxaV ek ghV aiguptou toiV paidioiV umwn kai taiV gunaixin kai analabonteV ton patera umwn paraginesqe (Gênesis 45, 19)

 • kai mh feishsqe toiV ofqalmoiV twn skeuwn umwn ta gar panta agaqa aiguptou umin estai (Gênesis 45, 20)

 • ean oun kalesh umaV faraw kai eiph umin ti to ergon umwn estin (Gênesis 46, 33)

 • kai eipen faraw toiV adelfoiV iwshf ti to ergon umwn oi de eipan tw faraw poimeneV probatwn oi paideV sou kai hmeiV kai oi patereV hmwn (Gênesis 47, 3)


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina