1. Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által.

2. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsõség részesei lehetünk.

3. De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésbõl türelem fakad,

4. a türelembõl kipróbált erény, a kipróbált erénybõl reménység.

5. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.

6. Amikor még erõtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bûnösökért,

7. noha az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb jó emberért vállalják a halált.

8. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetérõl, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bûnösök voltunk.

9. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától.

10. Mert ha Istent Fia halála kiengesztelte akkor, amikor még ellenségek voltunk, most hogy kibékültünk vele, annál inkább megmenekülünk az õ életében.

11. Sõt ezenfelül még dicsekszünk is az Istenben Urunk, Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelõdést.

12. Amint tehát egy ember által lépett a világba a bûn, majd a bûn folyományaként a halál, és így a halál minden embernek osztályrésze lett, mert mindnyájan vétkeztek...

13. Bûn volt a világon azelõtt is, hogy a törvény adatott, de a bûn, ha nincs törvény, nem számít bûnnek.

14. Mindamellett a halál Ádámtól Mózesig úrrá lett azokon is, akik nem vétkeztek a törvényt megszegve, mint Ádám, aki az Eljövendõnek elõképe.

15. A kegyelemmel azonban nem úgy áll a dolog, mint a bukással. Mert ha egynek bukása miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme, s az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra.

16. A kegyelemmel tehát másképpen van, mint az egy ember bûnével. Az ítélet ugyanis egynek bûnéért rótt ki büntetést, a kegyelem pedig sok vétekbõl megigazulásra vezet.

17. Mert ha egynek bûnbeesése következtében egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által az életben azok, akik a kegyelem és megigazulás bõséges ajándékát kapják.

18. Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek üdvösséget szerzõ tette minden emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást.

19. Ahogy egy embernek engedetlensége miatt sokan bûnössé váltak, egynek engedelmességéért sokan meg is igazultak.

20. Közben azonban belépett a törvény, hogy vele szaporodjék a bukás. Ahol azonban elhatalmasodott a bûn, túláradt a kegyelem,

21. hogy amint a halálban uralkodott a bûn, úgy uralkodjék az örök életre szóló megigazulás által a kegyelem is, Urunk, Jézus Krisztus által.

"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina