1. etouV prwtou epi dareiou tou xerxou apo thV geneaV thV mhdikhV oi ebasileusan epi thn basileian twn caldaiwn

2. tw prwtw etei thV basileiaV autou egw danihl dienohqhn en taiV bibloiV ton ariqmon twn etwn ote egeneto prostagma th gh epi ieremian ton profhthn egeirai eiV anaplhrwsin oneidismou ierousalhm ebdomhkonta eth

3. kai edwka to proswpon mou epi kurion ton qeon eurein proseuchn kai eleoV en nhsteiaiV kai sakkw kai spodw

4. kai proshuxamhn proV kurion ton qeon kai exwmologhsamhn kai eipa idou kurie su ei o qeoV o megaV kai o iscuroV kai o foberoV thrwn thn diaqhkhn kai to eleoV toiV agapwsi se kai toiV fulassousi ta prostagmata sou

5. hmartomen hdikhsamen hsebhsamen kai apesthmen kai parebhmen taV entolaV sou kai ta krimata sou

6. kai ouk hkousamen twn paidwn sou twn profhtwn a elalhsan epi tw onomati sou epi touV basileiV hmwn kai dunastaV hmwn kai pateraV hmwn kai panti eqnei epi thV ghV

7. soi kurie h dikaiosunh kai hmin h aiscunh tou proswpou kata thn hmeran tauthn anqrwpoiV iouda kai kaqhmenoiV en ierousalhm kai panti tw law israhl tw eggista kai tw apwterw en pasaiV taiV cwraiV eiV aV dieskorpisaV autouV ekei en th plhmmeleia h eplhmmelhsan enantion sou

8. despota hmin h aiscunh tou proswpou kai toiV basileusin hmwn kai dunastaiV kai toiV patrasin hmwn oti hmartomen soi

9. tw kuriw h dikaiosunh kai to eleoV oti apesthmen apo sou

10. kai ouk hkousamen thV fwnhV kuriou tou qeou hmwn katakolouqhsai tw nomw sou w edwkaV enwpion mwsh kai hmwn dia twn paidwn sou twn profhtwn

11. kai paV israhl egkatelipe ton nomon sou kai apesthsan tou mh akousai thV fwnhV sou kai ephlqen ef' hmaV h katara kai o orkoV o gegrammenoV en tw nomw mwsh paidoV tou qeou oti hmartomen autw

12. kai esthsen hmin ta prostagmata autou osa elalhsen ef' hmaV kai epi touV kritaV hmwn osa ekrinaV hmin epagagein ef' hmaV kaka megala oia ouk egenhqh upo ton ouranon kaqoti egenhqh en ierousalhm

13. kata ta gegrammena en diaqhkh mwsh panta ta kaka ephlqen hmin kai ouk exezhthsamen to proswpon kuriou qeou hmwn aposthnai apo twn amartiwn hmwn kai dianohqhnai thn dikaiosunhn sou kurie

14. kai hgrupnhse kurioV o qeoV epi ta kaka kai ephgagen ef' hmaV oti dikaioV kurioV o qeoV hmwn epi panta osa an poihsh kai ouk hkousamen thV fwnhV autou

15. kai nun despota kurie o qeoV hmwn o exagagwn ton laon sou ex aiguptou tw bracioni sou tw uyhlw kai epoihsaV seautw onoma kata thn hmeran tauthn hmartomen hgnohkamen

16. despota kata thn dikaiosunhn sou apostrafhtw o qumoV sou kai h orgh sou apo thV polewV sou ierousalhm orouV tou agiou sou oti en taiV amartiaiV hmwn kai en taiV agnoiaiV twn paterwn hmwn ierousalhm kai o dhmoV sou kurie eiV oneidismon en pasi toiV perikuklw hmwn

17. kai nun epakouson despota thV proseuchV tou paidoV sou kai epi taV dehseiV mou kai epibleyatw to proswpon sou epi to oroV to agion sou to erhmon eneken twn doulwn sou despota

18. prosceV kurie to ouV sou kai epakouson mou anoixon touV ofqalmouV sou kai ide thn erhmwsin hmwn kai thV polewV sou ef' hV epeklhqh to onoma sou ep' authV ou gar epi taiV dikaiosunaiV hmwn hmeiV deomeqa en taiV proseucaiV hmwn enwpion sou alla dia to son eleoV

19. kurie su ilateuson kurie epakouson kai poihson kai mh cronishV eneka seautou despota oti to onoma sou epeklhqh epi thn polin sou siwn kai epi ton laon sou israhl

20. kai ewV egw elaloun proseucomenoV kai exomologoumenoV taV amartiaV mou kai taV amartiaV tou laou mou israhl kai deomenoV en taiV proseucaiV enantion kuriou qeou mou kai uper tou orouV tou agiou tou qeou hmwn

21. kai eti lalountoV mou en th proseuch mou kai idou o anhr on eidon en tw upnw mou thn archn gabrihl tacei feromenoV proshggise moi en wra qusiaV esperinhV

22. kai proshlqe kai elalhse met' emou kai eipen danihl arti exhlqon upodeixai soi dianoian

23. en arch thV dehsewV sou exhlqe prostagma para kuriou kai egw hlqon upodeixai soi oti eleeinoV ei kai dianohqhti to prostagma

24. ebdomhkonta ebdomadeV ekriqhsan epi ton laon sou kai epi thn polin siwn suntelesqhnai thn amartian kai taV adikiaV spanisai kai apaleiyai taV adikiaV kai dianohqhnai to orama kai doqhnai dikaiosunhn aiwnion kai suntelesqhnai to orama kai eufranai agion agiwn

25. kai gnwsh kai dianohqhsh kai eufranqhsh kai eurhseiV prostagmata apokriqhnai kai oikodomhseiV ierousalhm polin kuriw

26. kai meta epta kai ebdomhkonta kai exhkonta duo apostaqhsetai crisma kai ouk estai kai basileia eqnwn fqerei thn polin kai to agion meta tou cristou kai hxei h sunteleia autou met' orghV kai ewV kairou sunteleiaV apo polemou polemhqhsetai

27. kai dunasteusei h diaqhkh eiV pollouV kai palin epistreyei kai anoikodomhqhsetai eiV platoV kai mhkoV kai kata sunteleian kairwn kai meta epta kai ebdomhkonta kairouV kai exhkonta duo eth ewV kairou sunteleiaV polemou kai afaireqhsetai h erhmwsiV en tw katiscusai thn diaqhkhn epi pollaV ebdomadaV kai en tw telei thV ebdomadoV arqhsetai h qusia kai h spondh kai epi to ieron bdelugma twn erhmwsewn estai ewV sunteleiaV kai sunteleia doqhsetai epi thn erhmwsin

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina