1. kai sunetelesqhsan o ouranoV kai h gh kai paV o kosmoV autwn

2. kai sunetelesen o qeoV en th hmera th ekth ta erga autou a epoihsen kai katepausen th hmera th ebdomh apo pantwn twn ergwn autou wn epoihsen

3. kai huloghsen o qeoV thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn oti en auth katepausen apo pantwn twn ergwn autou wn hrxato o qeoV poihsai

4. auth h bibloV genesewV ouranou kai ghV ote egeneto h hmera epoihsen o qeoV ton ouranon kai thn ghn

5. kai pan clwron agrou pro tou genesqai epi thV ghV kai panta corton agrou pro tou anateilai ou gar ebrexen o qeoV epi thn ghn kai anqrwpoV ouk hn ergazesqai thn ghn

6. phgh de anebainen ek thV ghV kai epotizen pan to proswpon thV ghV

7. kai eplasen o qeoV ton anqrwpon coun apo thV ghV kai enefushsen eiV to proswpon autou pnohn zwhV kai egeneto o anqrwpoV eiV yuchn zwsan

8. kai efuteusen kurioV o qeoV paradeison en edem kata anatolaV kai eqeto ekei ton anqrwpon on eplasen

9. kai exaneteilen o qeoV eti ek thV ghV pan xulon wraion eiV orasin kai kalon eiV brwsin kai to xulon thV zwhV en mesw tw paradeisw kai to xulon tou eidenai gnwston kalou kai ponhrou

10. potamoV de ekporeuetai ex edem potizein ton paradeison ekeiqen aforizetai eiV tessaraV arcaV

11. onoma tw eni fiswn outoV o kuklwn pasan thn ghn euilat ekei ou estin to crusion

12. to de crusion thV ghV ekeinhV kalon kai ekei estin o anqrax kai o liqoV o prasinoV

13. kai onoma tw potamw tw deuterw ghwn outoV o kuklwn pasan thn ghn aiqiopiaV

14. kai o potamoV o tritoV tigriV outoV o poreuomenoV katenanti assuriwn o de potamoV o tetartoV outoV eufrathV

15. kai elaben kurioV o qeoV ton anqrwpon on eplasen kai eqeto auton en tw paradeisw ergazesqai auton kai fulassein

16. kai eneteilato kurioV o qeoV tw adam legwn apo pantoV xulou tou en tw paradeisw brwsei fagh

17. apo de tou xulou tou ginwskein kalon kai ponhron ou fagesqe ap' autou h d' an hmera faghte ap' autou qanatw apoqaneisqe

18. kai eipen kurioV o qeoV ou kalon einai ton anqrwpon monon poihswmen autw bohqon kat' auton

19. kai eplasen o qeoV eti ek thV ghV panta ta qhria tou agrou kai panta ta peteina tou ouranou kai hgagen auta proV ton adam idein ti kalesei auta kai pan o ean ekalesen auto adam yuchn zwsan touto onoma autou

20. kai ekalesen adam onomata pasin toiV kthnesin kai pasi toiV peteinoiV tou ouranou kai pasi toiV qhrioiV tou agrou tw de adam ouc eureqh bohqoV omoioV autw

21. kai epebalen o qeoV ekstasin epi ton adam kai upnwsen kai elaben mian twn pleurwn autou kai aneplhrwsen sarka ant' authV

22. kai wkodomhsen kurioV o qeoV thn pleuran hn elaben apo tou adam eiV gunaika kai hgagen authn proV ton adam

23. kai eipen adam touto nun ostoun ek twn ostewn mou kai sarx ek thV sarkoV mou auth klhqhsetai gunh oti ek tou androV authV elhmfqh auth

24. eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera autou kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou kai esontai oi duo eiV sarka mian

25. kai hsan oi duo gumnoi o te adam kai h gunh autou kai ouk hscunonto

“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina