2. kai prosetaxen iwshf toiV paisin autou toiV entafiastaiV entafiasai ton patera autou kai enetafiasan oi entafiastai ton israhl

“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina