1. etouV enoV kai penthkostou kai ekatostou exhlqen dhmhtrioV o tou seleukou ek rwmhV kai anebh sun andrasin oligoiV eiV polin paraqalassian kai ebasileusen ekei

2. kai egeneto wV eiseporeueto eiV oikon basileiaV paterwn autou kai sunelabon ai dunameiV ton antiocon kai ton lusian agagein autouV autw

3. kai egnwsqh autw to pragma kai eipen mh moi deixhte ta proswpa autwn

4. kai apekteinan autouV ai dunameiV kai ekaqisen dhmhtrioV epi qronou basileiaV autou

5. kai hlqon proV auton panteV andreV anomoi kai asebeiV ex israhl kai alkimoV hgeito autwn boulomenoV ierateuein

6. kai kathgorhsan tou laou proV ton basilea legonteV apwlesen ioudaV kai oi adelfoi autou pantaV touV filouV sou kai hmaV eskorpisen apo thV ghV hmwn

7. nun oun aposteilon andra w pisteueiV kai poreuqeiV idetw thn exoleqreusin pasan hn epoihsen hmin kai th cwra tou basilewV kai kolasatw autouV kai pantaV touV epibohqountaV autoiV

8. kai epelexen o basileuV ton bakcidhn twn filwn tou basilewV kurieuonta en tw peran tou potamou kai megan en th basileia kai piston tw basilei

9. kai apesteilen auton kai alkimon ton asebh kai esthsen autw thn ierwsunhn kai eneteilato autw poihsai thn ekdikhsin en toiV uioiV israhl

10. kai aphron kai hlqon meta dunamewV pollhV eiV ghn iouda kai apesteilen aggelouV proV ioudan kai touV adelfouV autou logoiV eirhnikoiV meta dolou

11. kai ou prosescon toiV logoiV autwn eidon gar oti hlqan meta dunamewV pollhV

12. kai episunhcqhsan proV alkimon kai bakcidhn sunagwgh grammatewn ekzhthsai dikaia

13. kai prwtoi oi asidaioi hsan en uioiV israhl kai epezhtoun par' autwn eirhnhn

14. eipon gar anqrwpoV iereuV ek spermatoV aarwn hlqen en taiV dunamesin kai ouk adikhsei hmaV

15. kai elalhsen met' autwn logouV eirhnikouV kai wmosen autoiV legwn ouk ekzhthsomen umin kakon kai toiV filoiV umwn

16. kai enepisteusan autw kai sunelaben ex autwn exhkonta andraV kai apekteinen autouV en hmera mia kata ton logon on egrayen auton

17. sarkaV osiwn sou kai aima autwn execean kuklw ierousalhm kai ouk hn autoiV o qaptwn

18. kai epepesen autwn o foboV kai o tromoV eiV panta ton laon oti eipon ouk estin en autoiV alhqeia kai krisiV parebhsan gar thn stasin kai ton orkon on wmosan

19. kai aphren bakcidhV apo ierousalhm kai parenebalen en bhqzaiq kai apesteilen kai sunelaben pollouV apo twn met' autou automolhsantwn andrwn kai tinaV tou laou kai equsen autouV eiV to frear to mega

20. kai katesthsen thn cwran tw alkimw kai afhken met' autou dunamin tou bohqein autw kai aphlqen bakcidhV proV ton basilea

21. kai hgwnisato alkimoV peri thV arcierwsunhV

22. kai sunhcqhsan proV auton panteV oi tarassonteV ton laon autwn kai katekrathsan ghn iouda kai epoihsan plhghn megalhn en israhl

23. kai eiden ioudaV pasan thn kakian hn epoihsen alkimoV kai oi met' autou en uioiV israhl uper ta eqnh

24. kai exhlqen eiV panta ta oria thV ioudaiaV kukloqen kai epoihsen ekdikhsin en toiV andrasin toiV automolhsasin kai anestalhsan tou ekporeuesqai eiV thn cwran

25. wV de eiden alkimoV oti eniscusen ioudaV kai oi met' autou kai egnw oti ou dunatai uposthnai autouV kai epestreyen proV ton basilea kai kathgorhsen autwn ponhra

26. kai apesteilen o basileuV nikanora ena twn arcontwn autou twn endoxwn kai misounta kai ecqrainonta tw israhl kai eneteilato autw exarai ton laon

27. kai hlqen nikanwr eiV ierousalhm dunamei pollh kai apesteilen proV ioudan kai touV adelfouV autou meta dolou logoiV eirhnikoiV legwn

28. mh estw mach ana meson emou kai umwn hxw en andrasin oligoiV ina idw umwn ta proswpa met' eirhnhV

29. kai hlqen proV ioudan kai hspasanto allhlouV eirhnikwV kai oi polemioi etoimoi hsan exarpasai ton ioudan

30. kai egnwsqh o logoV tw iouda oti meta dolou hlqen ep' auton kai eptohqh ap' autou kai ouk eboulhqh eti idein to proswpon autou

31. kai egnw nikanwr oti apekalufqh h boulh autou kai exhlqen eiV sunanthsin tw iouda en polemw kata cafarsalama

32. kai epeson twn para nikanoroV wsei pentakosioi andreV kai efugon eiV thn polin dauid

33. kai meta touV logouV toutouV anebh nikanwr eiV oroV siwn kai exhlqon apo twn ierewn ek twn agiwn kai apo twn presbuterwn tou laou aspasasqai auton eirhnikwV kai deixai autw thn olokautwsin thn prosferomenhn uper tou basilewV

34. kai emukthrisen autouV kai kategelasen autwn kai emianen autouV kai elalhsen uperhfanwV

35. kai wmosen meta qumou legwn ean mh paradoqh ioudaV kai h parembolh autou eiV ceiraV mou to nun kai estai ean epistreyw en eirhnh empuriw ton oikon touton kai exhlqen meta qumou megalou

36. kai eishlqon oi iereiV kai esthsan kata proswpon tou qusiasthriou kai tou naou kai eklausan kai eipon

37. su exelexw ton oikon touton epiklhqhnai to onoma sou ep' autou einai oikon proseuchV kai dehsewV tw law sou

38. poihson ekdikhsin en tw anqrwpw toutw kai en th parembolh autou kai pesetwsan en romfaia mnhsqhti twn dusfhmiwn autwn kai mh dwV autoiV monhn

39. kai exhlqen nikanwr ex ierousalhm kai parenebalen en baiqwrwn kai sunhnthsen autw dunamiV suriaV

40. kai ioudaV parenebalen en adasa en triscilioiV andrasin kai proshuxato ioudaV kai eipen

41. oi para tou basilewV ote edusfhmhsan exhlqen o aggeloV sou kai epataxen en autoiV ekaton ogdohkonta pente ciliadaV

42. outwV suntriyon thn parembolhn tauthn enwpion hmwn shmeron kai gnwtwsan oi epiloipoi oti kakwV elalhsen epi ta agia sou kai krinon auton kata thn kakian autou

43. kai sunhyan ai parembolai eiV polemon th triskaidekath tou mhnoV adar kai sunetribh h parembolh nikanoroV kai epesen autoV prwtoV en tw polemw

44. wV de eiden h parembolh autou oti epesen nikanwr riyanteV ta opla efugon

45. kai katediwkon autouV odon hmeraV miaV apo adasa ewV tou elqein eiV gazhra kai esalpizon opisw autwn taiV salpigxin twn shmasiwn

46. kai exhlqon ek paswn twn kwmwn thV ioudaiaV kukloqen kai uperekerwn autouV kai apestrefon outoi proV toutouV kai epeson panteV romfaia kai ou kateleifqh ex autwn oude eiV

47. kai elabon ta skula kai thn pronomhn kai thn kefalhn nikanoroV afeilon kai thn dexian autou hn exeteinen uperhfanwV kai hnegkan kai exeteinan para th ierousalhm

48. kai hufranqh o laoV sfodra kai hgagon thn hmeran ekeinhn hmeran eufrosunhV megalhn

49. kai esthsan tou agein kat' eniauton thn hmeran tauthn th triskaidekath tou adar

50. kai hsucasen h gh iouda hmeraV oligaV

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina