1. kai ekoimhqh iwsafat meta twn paterwn autou kai etafh para toiV patrasin autou en polei dauid kai ebasileusen iwram uioV autou ant' autou

2. kai autw adelfoi uioi iwsafat ex azariaV kai iihl kai zacariaV kai azariaV kai micahl kai safatiaV panteV outoi uioi iwsafat basilewV iouda

3. kai edwken autoiV o pathr autwn domata polla argurion kai crusion kai opla meta polewn teteicismenwn en iouda kai thn basileian edwken tw iwram oti outoV o prwtotokoV

4. kai anesth iwram epi thn basileian autou kai ekrataiwqh kai apekteinen pantaV touV adelfouV autou en romfaia kai apo twn arcontwn israhl

5. ontoV autou triakonta kai duo etwn katesth iwram epi thn basileian autou kai oktw eth ebasileusen en ierousalhm

6. kai eporeuqh en odw basilewn israhl wV epoihsen oikoV acaab oti qugathr acaab hn autou gunh kai epoihsen to ponhron enantion kuriou

7. kai ouk ebouleto kurioV exoleqreusai ton oikon dauid dia thn diaqhkhn hn dieqeto tw dauid kai wV eipen autw dounai autw lucnon kai toiV uioiV autou pasaV taV hmeraV

8. en taiV hmeraiV ekeinaiV apesth edwm apo tou iouda kai ebasileusan ef' eautouV basilea

9. kai wceto iwram meta twn arcontwn kai pasa h ippoV met' autou kai egeneto kai hgerqh nuktoV kai epataxen edwm ton kuklounta auton kai touV arcontaV twn armatwn kai efugen o laoV eiV ta skhnwmata autwn

10. kai apesth apo iouda edwm ewV thV hmeraV tauthV tote apesth lomna en tw kairw ekeinw apo ceiroV autou oti egkatelipen kurion qeon twn paterwn autou

11. kai gar autoV epoihsen uyhla en polesin iouda kai exeporneusen touV katoikountaV en ierousalhm kai apeplanhsen ton ioudan

12. kai hlqen autw eggrafh para hliou tou profhtou legwn tade legei kurioV o qeoV dauid tou patroV sou anq' wn ouk eporeuqhV en odw iwsafat tou patroV sou kai en odoiV asa basilewV iouda

13. kai eporeuqhV en odoiV basilewn israhl kai exeporneusaV ton ioudan kai touV katoikountaV en ierousalhm wV exeporneusen oikoV acaab kai touV adelfouV sou uiouV tou patroV sou touV agaqouV uper se apekteinaV

14. idou kurioV pataxei se plhghn megalhn en tw law sou kai en toiV uioiV sou kai en gunaixin sou kai en pash th aposkeuh sou

15. kai su en malakia ponhra en nosw koiliaV ewV ou exelqh h koilia sou meta thV malakiaV ex hmerwn eiV hmeraV

16. kai ephgeiren kurioV epi iwram touV allofulouV kai touV arabaV kai touV omorouV twn aiqiopwn

17. kai anebhsan epi ioudan kai katedunasteuon kai apestreyan pasan thn aposkeuhn hn euron en oikw tou basilewV kai touV uiouV autou kai taV qugateraV autou kai ou kateleifqh autw uioV all' h ocoziaV o mikrotatoV twn uiwn autou

18. kai meta tauta panta epataxen auton kurioV eiV thn koilian malakia en h ouk estin iatreia

19. kai egeneto ex hmerwn eiV hmeraV kai wV hlqen kairoV twn hmerwn hmeraV duo exhlqen h koilia autou meta thV nosou kai apeqanen en malakia ponhra kai ouk epoihsen o laoV autou ekforan kaqwV ekforan paterwn autou

20. hn triakonta kai duo etwn ote ebasileusen kai oktw eth ebasileusen en ierousalhm kai eporeuqh en ouk epainw kai etafh en polei dauid kai ouk en tafoiV twn basilewn

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina