1. kai eipen dauid ei estin eti upoleleimmenoV tw oikw saoul kai poihsw met' autou eleoV eneken iwnaqan

2. kai ek tou oikou saoul paiV hn kai onoma autw siba kai kalousin auton proV dauid kai eipen proV auton o basileuV ei su ei siba kai eipen egw douloV soV

3. kai eipen o basileuV ei upoleleiptai ek tou oikou saoul eti anhr kai poihsw met' autou eleoV qeou kai eipen siba proV ton basilea eti estin uioV tw iwnaqan peplhgwV touV podaV

4. kai eipen o basileuV pou outoV kai eipen siba proV ton basilea idou en oikw macir uiou amihl ek thV ladabar

5. kai apesteilen o basileuV dauid kai elaben auton ek tou oikou macir uiou amihl ek thV ladabar

6. kai paraginetai memfibosqe uioV iwnaqan uiou saoul proV ton basilea dauid kai epesen epi proswpon autou kai prosekunhsen autw kai eipen autw dauid memfibosqe kai eipen idou o douloV sou

7. kai eipen autw dauid mh fobou oti poiwn poihsw meta sou eleoV dia iwnaqan ton patera sou kai apokatasthsw soi panta agron saoul patroV tou patroV sou kai su fagh arton epi thV trapezhV mou dia pantoV

8. kai prosekunhsen memfibosqe kai eipen tiV eimi o douloV sou oti epebleyaV epi ton kuna ton teqnhkota ton omoion emoi

9. kai ekalesen o basileuV siba to paidarion saoul kai eipen proV auton panta osa estin tw saoul kai olw tw oikw autou dedwka tw uiw tou kuriou sou

10. kai erga autw thn ghn su kai oi uioi sou kai oi douloi sou kai eisoiseiV tw uiw tou kuriou sou artouV kai edetai autouV kai memfibosqe uioV tou kuriou sou fagetai dia pantoV arton epi thV trapezhV mou kai tw siba hsan pentekaideka uioi kai eikosi douloi

11. kai eipen siba proV ton basilea kata panta osa entetaltai o kurioV mou o basileuV tw doulw autou outwV poihsei o douloV sou kai memfibosqe hsqien epi thV trapezhV dauid kaqwV eiV twn uiwn tou basilewV

12. kai tw memfibosqe uioV mikroV kai onoma autw mica kai pasa h katoikhsiV tou oikou siba douloi tou memfibosqe

13. kai memfibosqe katwkei en ierousalhm oti epi thV trapezhV tou basilewV dia pantoV hsqien kai autoV hn cwloV amfoteroiV toiV posin autou

“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina