1. poteron ouci peirathrion estin o bioV anqrwpou epi thV ghV kai wsper misqiou auqhmerinou h zwh autou

2. h wsper qerapwn dedoikwV ton kurion autou kai teteucwV skiaV h wsper misqwtoV anamenwn ton misqon autou

3. outwV kagw upemeina mhnaV kenouV nukteV de odunwn dedomenai moi eisin

4. ean koimhqw legw pote hmera wV d' an anastw palin pote espera plhrhV de ginomai odunwn apo esperaV ewV prwi

5. furetai de mou to swma en sapria skwlhkwn thkw de bwlakaV ghV apo icwroV xuwn

6. o de bioV mou estin elafroteroV laliaV apolwlen de en kenh elpidi

7. mnhsqhti oun oti pneuma mou h zwh kai ouketi epaneleusetai o ofqalmoV mou idein agaqon

8. ou peribleyetai me ofqalmoV orwntoV me oi ofqalmoi sou en emoi kai ouketi eimi

9. wsper nefoV apokaqarqen ap' ouranou ean gar anqrwpoV katabh eiV adhn ouketi mh anabh

10. oud' ou mh epistreyh eti eiV ton idion oikon oude mh epignw auton eti o topoV autou

11. atar oun oude egw feisomai tw stomati mou lalhsw en anagkh wn anoixw pikrian yuchV mou sunecomenoV

12. poteron qalassa eimi h drakwn oti katetaxaV ep' eme fulakhn

13. eipa oti parakalesei me h klinh mou anoisw de proV emauton idia logon th koith mou

14. ekfobeiV me enupnioiV kai en oramasin me kataplhsseiV

15. apallaxeiV apo pneumatoV mou thn yuchn mou apo de qanatou ta osta mou

16. ou gar eiV ton aiwna zhsomai ina makroqumhsw aposta ap' emou kenoV gar mou o bioV

17. ti gar estin anqrwpoV oti emegalunaV auton h oti proseceiV ton noun eiV auton

18. h episkophn autou poihsh ewV to prwi kai eiV anapausin auton krineiV

19. ewV tinoV ouk eaV me oude proih me ewV an katapiw ton ptuelon mou en odunh

20. ei egw hmarton ti dunamai soi praxai o epistamenoV ton noun twn anqrwpwn dia ti eqou me katenteukthn sou eimi de epi soi fortion

21. kai dia ti ouk epoihsw thV anomiaV mou lhqhn kai kaqarismon thV amartiaV mou nuni de eiV ghn apeleusomai orqrizwn de ouketi eimi

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina