1. kai anesth meta abimelec tou swsai ton israhl qwla uioV foua uioV patradelfou autou anhr issacar kai autoV katwkei en samareia en orei efraim

2. kai ekrinen ton israhl eikosi kai tria eth kai apeqanen kai etafh en samareia

3. kai anesth met' auton iair o galaadithV kai ekrinen ton israhl eikosi kai duo eth

4. kai egenonto autw triakonta kai duo uioi epibebhkoteV epi triakonta kai duo pwlouV kai triakonta kai duo poleiV autoiV kai ekalesen autaV epauleiV iair ewV thV hmeraV tauthV ai eisin en th gh galaad

5. kai apeqanen iair kai etafh en rammw

6. kai proseqento oi uioi israhl poihsai to ponhron enanti kuriou kai elatreusan taiV baalim kai taiV astarwq kai toiV qeoiV sidwnoV kai toiV qeoiV mwab kai toiV qeoiV uiwn ammwn kai toiV qeoiV twn allofulwn kai egkatelipon ton kurion kai ouk edouleusan autw

7. kai equmwqh orgh kurioV en tw israhl kai apedoto autouV en ceiri allofulwn kai en ceiri uiwn ammwn

8. kai esaqrwsan kai eqlasan touV uiouV israhl en tw eniautw ekeinw oktwkaideka eth pantaV touV uiouV israhl en tw peran tou iordanou en th gh tou amorraiou en th galaaditidi

9. kai diebhsan oi uioi ammwn ton iordanhn ekpolemhsai kai en tw iouda kai beniamin kai en tw oikw efraim kai eqlibhsan oi uioi israhl sfodra

10. kai ekekraxan oi uioi israhl proV kurion legonteV hmartomen soi oti egkatelipomen ton qeon hmwn kai elatreusamen taiV baalim

11. kai eipen kurioV proV touV uiouV israhl ouci oi aiguptioi kai oi amorraioi kai oi uioi ammwn kai mwab kai oi allofuloi

12. kai sidwnioi kai madiam kai amalhk exeqliyan umaV kai ekekraxate proV me kai eswsa umaV ek ceiroV autwn

13. kai umeiV egkatelipete me kai elatreusate qeoiV eteroiV dia touto ou prosqhsw tou swsai umaV

14. badizete kai boate proV touV qeouV ouV exelexasqe eautoiV kai autoi swsatwsan umaV en kairw qliyewV umwn

15. kai eipan oi uioi israhl proV kurion hmartomen poihson su hmin kata panta osa an areskh enwpion sou plhn kurie exelou hmaV en th hmera tauth

16. kai metesthsan touV qeouV touV allotriouV ek mesou autwn kai elatreusan tw kuriw kai ouk euhresthsen en tw law kai wligoyuchsen en tw kopw israhl

17. kai anebhsan oi uioi ammwn kai parenebalon en galaad kai exhlqon oi uioi israhl kai parenebalon en th masshfa

18. kai eipon oi arconteV tou laou galaad anhr proV ton plhsion autou tiV anhr oV arxetai polemhsai en toiV uioiV ammwn kai estai eiV kefalhn pasin toiV katoikousin galaad

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina