1. ti oun eroumen abraam ton patera hmwn eurhkenai kata sarka

2. ei gar abraam ex ergwn edikaiwqh ecei kauchma all ou proV ton qeon

3. ti gar h grafh legei episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn

4. tw de ergazomenw o misqoV ou logizetai kata carin alla kata to ofeilhma

5. tw de mh ergazomenw pisteuonti de epi ton dikaiounta ton asebh logizetai h pistiV autou eiV dikaiosunhn

6. kaqaper kai dabid legei ton makarismon tou anqrwpou w o qeoV logizetai dikaiosunhn cwriV ergwn

7. makarioi wn afeqhsan ai anomiai kai wn epekalufqhsan ai amartiai

8. makarioV anhr w ou mh logishtai kurioV amartian

9. o makarismoV oun outoV epi thn peritomhn h kai epi thn akrobustian legomen gar oti elogisqh tw abraam h pistiV eiV dikaiosunhn

10. pwV oun elogisqh en peritomh onti h en akrobustia ouk en peritomh all en akrobustia

11. kai shmeion elaben peritomhV sfragida thV dikaiosunhV thV pistewV thV en th akrobustia eiV to einai auton patera pantwn twn pisteuontwn di akrobustiaV eiV to logisqhnai kai autoiV thn dikaiosunhn

12. kai patera peritomhV toiV ouk ek peritomhV monon alla kai toiV stoicousin toiV icnesin thV en th akrobustia pistewV tou patroV hmwn abraam

13. ou gar dia nomou h epaggelia tw abraam h tw spermati autou to klhronomon auton einai tou kosmou alla dia dikaiosunhV pistewV

14. ei gar oi ek nomou klhronomoi kekenwtai h pistiV kai kathrghtai h epaggelia

15. o gar nomoV orghn katergazetai ou gar ouk estin nomoV oude parabasiV

16. dia touto ek pistewV ina kata carin eiV to einai bebaian thn epaggelian panti tw spermati ou tw ek tou nomou monon alla kai tw ek pistewV abraam oV estin pathr pantwn hmwn

17. kaqwV gegraptai oti patera pollwn eqnwn teqeika se katenanti ou episteusen qeou tou zwopoiountoV touV nekrouV kai kalountoV ta mh onta wV onta

18. oV par elpida ep elpidi episteusen eiV to genesqai auton patera pollwn eqnwn kata to eirhmenon outwV estai to sperma sou

19. kai mh asqenhsaV th pistei ou katenohsen to eautou swma hdh nenekrwmenon ekatontaethV pou uparcwn kai thn nekrwsin thV mhtraV sarraV

20. eiV de thn epaggelian tou qeou ou diekriqh th apistia all enedunamwqh th pistei douV doxan tw qew

21. kai plhroforhqeiV oti o ephggeltai dunatoV estin kai poihsai

22. dio kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn

23. ouk egrafh de di auton monon oti elogisqh autw

24. alla kai di hmaV oiV mellei logizesqai toiV pisteuousin epi ton egeiranta ihsoun ton kurion hmwn ek nekrwn

25. oV paredoqh dia ta paraptwmata hmwn kai hgerqh dia thn dikaiwsin hmwn

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina